Monday, December 06, 2010
commteam@muc.xmpp.org
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
visit xmpp:xsf@muc.xmpp.org?join

[12:01:50] *** bear shows as "away"
[12:01:52] *** bear shows as "away" and his status message is "Away"
[12:31:19] *** bear shows as "online"
[12:31:34] *** bear has left the room
[12:44:32] *** bear has left the room