XSF logo XMPP Council - 2010-12-30


  1. Tobias has left
  2. Tobias has joined
  3. Tobias has left
  4. Tobias has joined
  5. Tobias has left
  6. Tobias has joined
  7. Tobias has left