Sunday, August 21, 2011
council@muc.xmpp.org
August
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
             
XMPP Council Room | https://xmpp.org/about/xmpp-standards-foundation#council | Room logs: http://logs.xmpp.org/council/ | https://trello.com/b/ww7zWMlI/xmpp-council-agenda

[05:06:44] *** Kev has left the room
[05:06:53] *** Kev has joined the room
[05:06:54] *** Kev shows as "online"
[06:16:35] *** Neustradamus has left the room
[06:17:20] *** Neustradamus has joined the room
[08:13:54] *** Neustradamus shows as "away"
[09:36:06] *** Neustradamus has left the room
[11:48:01] *** Kev has left the room
[11:48:52] *** Kev has joined the room
[11:48:54] *** Kev shows as "online"
[15:35:06] *** Neustradamus has joined the room
[16:56:18] *** Kooda shows as "online"
[17:31:52] *** Kooda shows as "xa" and his status message is "mange"
[17:45:47] *** Kooda shows as "online"
[19:23:38] *** Kev shows as "online"
[19:23:41] *** Kev shows as "online"
[20:33:46] *** Kev has left the room