Wednesday, December 28, 2011
council@muc.xmpp.org
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             
XMPP Council Room | https://xmpp.org/about/xmpp-standards-foundation#council | Room logs: http://logs.xmpp.org/council/ | https://trello.com/b/ww7zWMlI/xmpp-council-agenda

[00:32:33] *** Tobias has left the room
[00:34:15] *** Tobias has joined the room
[00:34:17] *** Tobias shows as "online" and his status message is "Available"
[01:06:03] *** Tobias has left the room
[08:15:22] *** Kooda shows as "online"
[08:16:31] *** Tobias has joined the room
[08:16:33] *** Tobias shows as "online"
[11:02:38] *** Kooda shows as "away"
[11:17:12] *** Kooda shows as "online"
[11:33:46] *** Tobias shows as "online" and his status message is "readin'"
[11:39:02] *** Tobias has left the room
[11:39:33] *** Tobias has joined the room
[11:39:33] *** Tobias shows as "online" and his status message is "readin'"
[12:35:13] *** Kooda shows as "away"
[13:38:45] *** Neustradamus shows as "away"
[15:58:38] *** Tobias shows as "online" and his status message is "readin'"
[15:58:39] *** Tobias shows as "online" and his status message is "readin'"
[16:02:18] *** Tobias has left the room
[16:47:06] *** Tobias has left the room
[17:40:11] *** Kooda shows as "online"
[18:06:21] *** Kooda shows as "away"
[18:18:23] *** Kooda shows as "online"
[20:11:34] *** Tobias has joined the room
[20:11:35] *** Tobias shows as "online" and his status message is "readin'"
[22:50:48] *** Kooda shows as "away"
[23:01:40] *** Neustradamus shows as "away"
[23:18:29] *** Tobias shows as "online" and his status message is "Available"