Saturday, December 31, 2011
council@muc.xmpp.org
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             
XMPP Council Room | https://xmpp.org/about/xmpp-standards-foundation#council | Room logs: http://logs.xmpp.org/council/ | https://trello.com/b/ww7zWMlI/xmpp-council-agenda

[00:11:13] *** Tobias has left the room
[00:16:22] *** Kev has left the room
[00:24:04] *** Kooda shows as "away"
[09:35:17] *** Kev has joined the room
[09:35:18] *** Kev shows as "online"
[10:45:06] *** Kooda shows as "online"
[10:46:40] *** Kooda shows as "online"
[11:04:12] *** Kooda shows as "away" and his status message is "mange"
[11:21:31] *** Kooda shows as "online"
[13:58:35] *** Tobias has joined the room
[13:58:36] *** Tobias shows as "online" and his status message is "Available"
[14:12:17] *** Tobias has left the room
[15:48:05] *** Kev has left the room
[15:48:22] *** Tobias has joined the room
[15:48:25] *** Tobias shows as "online" and his status message is "Available"
[16:31:21] *** Kooda shows as "away"
[17:56:44] *** Tobias has left the room
[18:26:16] *** Neustradamus shows as "away"
[20:41:07] *** linuxwolf has joined the room
[21:01:43] *** linuxwolf shows as "online"
[22:47:33] *** Neustradamus shows as "away"