XSF logo XMPP Council - 2013-08-03


  1. Tobias has left
  2. Tobias has left
  3. Tobias has joined
  4. Tobias has left
  5. Neustradamus has left
  6. Neustradamus has joined