Sunday, December 22, 2013
council@muc.xmpp.org
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
XMPP Council Room | https://xmpp.org/about/xmpp-standards-foundation#council | Room logs: http://logs.xmpp.org/council/ | https://trello.com/b/ww7zWMlI/xmpp-council-agenda

[00:03:06] *** Kev shows as "online"
[00:19:28] *** Kev shows as "away"
[01:00:06] *** MattJ shows as "away"
[01:56:44] *** jabberjocke has left the room
[02:23:19] *** MattJ shows as "online"
[02:36:43] *** Lance has joined the room
[02:36:43] *** Lance shows as "away"
[02:55:08] *** Lance has left the room
[04:41:12] *** Lance has joined the room
[04:41:13] *** Lance shows as "away"
[04:58:45] *** Lance has left the room
[05:28:55] *** MattJ shows as "away"
[06:42:46] *** Lance has joined the room
[06:42:47] *** Lance shows as "away"
[07:00:34] *** Lance has left the room
[08:38:27] *** Lance has joined the room
[08:38:27] *** Lance shows as "online"
[08:43:57] *** tato has joined the room
[08:56:10] *** Kev shows as "online"
[09:12:21] *** tato has left the room
[09:54:12] *** Lance has left the room
[10:42:17] *** Lance has joined the room
[10:42:18] *** Lance shows as "online"
[11:03:29] *** Lance has left the room
[12:21:08] *** Kev shows as "away"
[12:28:47] *** Kev shows as "online"
[13:31:06] *** Kev shows as "away"
[13:33:05] *** Kev shows as "online"
[14:45:41] *** Lance has joined the room
[14:45:42] *** Lance shows as "online"
[15:04:20] *** Lance has left the room
[15:42:49] *** Kev shows as "away"
[16:08:46] *** Kev shows as "online"
[16:16:47] *** bear has joined the room
[16:16:48] *** bear shows as "away" and his status message is "Away"
[16:19:37] *** Kev shows as "away"
[16:19:41] *** Kev shows as "online"
[16:29:49] *** Kev shows as "away"
[16:29:54] *** Kev shows as "online"
[17:25:28] *** bear has left the room
[18:48:37] *** Lance has joined the room
[18:48:38] *** Lance shows as "online"
[19:25:04] *** Kev shows as "away"
[19:27:04] *** Kev shows as "online"
[19:48:13] *** Tobias has joined the room
[19:48:13] *** Tobias shows as "online" and his status message is "Available"
[20:17:59] *** Tobias shows as "away" and his status message is "Available"
[21:03:56] *** Kev shows as "away"
[21:16:06] *** Tobias shows as "online" and his status message is "Available"
[22:10:19] *** Lance shows as "away"
[22:33:29] *** Lance has left the room
[22:44:25] *** Lance has joined the room
[22:44:25] *** Lance shows as "online"
[23:23:19] *** Lance has left the room