XSF logo XMPP Council - 2017-10-02


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. ralphm has left
 4. jere has joined
 5. jere has left
 6. jere has joined
 7. jere has left
 8. jcbrand has joined
 9. SamWhited has left
 10. jonasw has left
 11. jonasw has joined
 12. Zash has left
 13. Zash has joined
 14. ralphm has left
 15. ralphm has left
 16. daniel has left
 17. daniel has joined
 18. daniel has left
 19. daniel has joined
 20. jcbrand has left
 21. daniel has left
 22. Kev has left
 23. ralphm has left
 24. jcbrand has joined
 25. Zash has left
 26. daniel has left
 27. ralphm has left
 28. ralphm has left
 29. dwd has joined
 30. Flow has joined
 31. daniel has left
 32. ralphm has left
 33. daniel has left
 34. daniel has joined
 35. daniel has left
 36. daniel has joined
 37. daniel has left
 38. daniel has joined
 39. ralphm has joined
 40. jcbrand has left
 41. jcbrand has joined
 42. ralphm has joined
 43. daniel has left
 44. daniel has joined
 45. ralphm has joined
 46. daniel has left
 47. daniel has joined
 48. ralphm has joined
 49. daniel has left
 50. daniel has joined
 51. SouL has left
 52. daniel has left
 53. daniel has joined
 54. jcbrand has left
 55. jcbrand has joined
 56. daniel has left
 57. pep. has left
 58. ralphm has left
 59. jcbrand has left
 60. jcbrand has joined
 61. ralphm has left
 62. jcbrand has left
 63. daniel has left
 64. jere has joined
 65. Zash has left
 66. ralphm has joined
 67. Zash has left
 68. jere has left
 69. jere has joined
 70. ralphm has joined
 71. Zash has left
 72. jcbrand has joined
 73. daniel has left
 74. pep. has left
 75. Zash has left
 76. daniel has left
 77. Zash has left
 78. daniel has left
 79. daniel has joined
 80. ralphm has joined
 81. jere has joined
 82. jere has joined
 83. pep. has joined
 84. ralphm has left
 85. Zash has left
 86. vanitasvitae has left
 87. jere has left
 88. jere has joined
 89. ralphm has joined
 90. Lance has joined
 91. Lance has left
 92. ralphm has left
 93. peter has joined
 94. Neustradamus has left
 95. Neustradamus has joined
 96. Neustradamus has left
 97. Neustradamus has joined
 98. daniel has left
 99. daniel has joined
 100. Neustradamus has left
 101. Neustradamus has joined
 102. Neustradamus has left
 103. Neustradamus has joined
 104. Neustradamus has left
 105. Neustradamus has joined
 106. Neustradamus has left
 107. Neustradamus has joined
 108. Neustradamus has left
 109. Neustradamus has joined
 110. ralphm has left
 111. ralphm has joined
 112. vanitasvitae has left
 113. daniel has left
 114. daniel has joined
 115. daniel has left
 116. daniel has joined
 117. daniel has left
 118. daniel has joined
 119. ralphm has left
 120. jere has joined
 121. jere has joined
 122. pep. has joined
 123. ralphm has left
 124. jere has left
 125. jere has joined
 126. jere has left
 127. jere has joined
 128. ralphm has left
 129. pep. has left
 130. jcbrand has left
 131. ralphm has joined
 132. ralphm has left
 133. ralphm has left
 134. jcbrand has joined
 135. jcbrand has left
 136. dwd has left
 137. Tobias has joined
 138. daniel has left
 139. daniel has joined
 140. ralphm has left
 141. vanitasvitae has joined
 142. Lance has joined
 143. Tobias has left
 144. peter has left
 145. ralphm has left
 146. Flow has left
 147. Zash has left
 148. Lance has joined
 149. jonasw has left
 150. Tobias has joined
 151. daniel has left
 152. daniel has joined
 153. vanitasvitae has left
 154. vanitasvitae has joined
 155. jere has joined
 156. jere has joined
 157. SamWhited has left
 158. Tobias has joined
 159. peter has joined
 160. peter has left
 161. Tobias has left
 162. daniel has left
 163. Tobias has joined
 164. Tobias has joined
 165. jere has left
 166. jere has joined
 167. jere has left
 168. jere has joined
 169. jere has left
 170. jere has joined