XSF logo XMPP Council - 2017-10-05


 1. Tobias has left
 2. Tobias has left
 3. Tobias has left
 4. jere has left
 5. jere has joined
 6. Tobias has joined
 7. Tobias has left
 8. Tobias has left
 9. Lance has joined
 10. Lance has left
 11. Lance has joined
 12. Tobias has left
 13. Lance has left
 14. Tobias has left
 15. jere has left
 16. jere has joined
 17. jere has left
 18. jere has joined
 19. SamWhited has left
 20. daniel has joined
 21. daniel has left
 22. daniel has joined
 23. Tobias has left
 24. daniel has left
 25. daniel has joined
 26. Tobias has left
 27. daniel has left
 28. daniel has joined
 29. daniel has left
 30. daniel has joined
 31. Kev has left
 32. jcbrand has joined
 33. ralphm has joined
 34. jcbrand has left
 35. Zash has left
 36. ralphm has left
 37. Kev has left
 38. Zash has left
 39. Zash has left
 40. Zash has joined
 41. jere has left
 42. daniel has left
 43. daniel has joined
 44. jere has joined
 45. daniel has left
 46. daniel has joined
 47. daniel has left
 48. daniel has joined
 49. Flow has joined
 50. ralphm has joined
 51. Flow has left
 52. Flow has joined
 53. ralphm has left
 54. daniel has left
 55. daniel has joined
 56. daniel has left
 57. Flow has left
 58. Flow has joined
 59. daniel has joined
 60. Flow has left
 61. ralphm has left
 62. daniel has left
 63. ralphm has left
 64. jere has joined
 65. jere has joined
 66. ralphm has left
 67. Flow has joined
 68. Flow has left
 69. Flow has joined
 70. Flow has left
 71. Flow has joined
 72. Tobias has joined
 73. ralphm has left
 74. pep. has joined
 75. ralphm has left
 76. jere has left
 77. ralphm has left
 78. jere has joined
 79. daniel has joined
 80. Flow has left
 81. ralphm has left
 82. daniel has left
 83. ralphm has left
 84. ralphm has joined
 85. ralphm has joined
 86. Tobias has left
 87. SamWhited has left
 88. ralphm has joined
 89. Tobias has left
 90. Zash has left