Sunday, October 08, 2017
council@muc.xmpp.org
October
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
XMPP Council Room | https://xmpp.org/about/xmpp-standards-foundation#council | Room logs: http://logs.xmpp.org/council/ | https://trello.com/b/ww7zWMlI/xmpp-council-agenda

[00:06:18] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[00:08:50] *** SamWhited has left the room
[00:16:02] *** vanitasvitae shows as "xa" and his status message is " (Nicht verfügbar wegen Untätigkeit seit mehr als 15 Minuten)"
[00:16:30] *** Zash shows as "online"
[00:32:08] *** Zash has left the room
[00:38:36] *** vanitasvitae shows as "online"
[00:44:54] *** vanitasvitae has left the room
[00:52:33] *** daniel has left the room
[01:13:52] *** Link Mauve shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[01:14:20] *** Link Mauve shows as "online"
[01:19:46] *** Link Mauve has left the room
[03:00:29] *** daniel has joined the room
[03:10:46] *** jere has left the room
[03:10:53] *** jere has joined the room
[03:28:05] *** daniel has left the room
[03:30:39] *** daniel has joined the room
[04:12:21] *** jere has left the room
[04:23:40] *** Ge0rG has left the room
[04:23:40] *** Ge0rG has joined the room
[05:06:23] *** SamWhited shows as "online"
[05:10:29] *** SamWhited has left the room
[07:10:33] *** jonasw shows as "online"
[07:46:09] *** Flow has joined the room
[07:46:11] *** Flow has left the room
[07:46:16] *** Flow has joined the room
[07:46:19] *** Flow has left the room
[07:46:20] *** Flow has joined the room
[08:05:26] *** Flow shows as "online"
[08:13:36] *** ralphm has left the room
[08:18:07] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[08:28:07] *** Flow shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[08:29:46] *** ralphm shows as "online"
[08:38:39] *** Flow shows as "online"
[08:55:57] *** ralphm has left the room
[08:56:15] *** ralphm shows as "online"
[08:57:50] *** Ge0rG has left the room
[08:57:50] *** Ge0rG has joined the room
[10:14:31] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[10:24:29] *** Flow shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[10:42:20] *** Flow shows as "online"
[10:46:13] *** ralphm has left the room
[10:46:35] *** Flow has left the room
[10:49:00] *** ralphm shows as "online"
[10:51:34] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[10:54:51] *** ralphm has left the room
[11:01:33] *** Flow shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[11:18:28] *** SouL has left the room
[11:18:34] *** SouL shows as "online"
[11:20:22] *** ralphm shows as "online"
[11:27:10] *** jere has joined the room
[11:36:17] *** jere has left the room
[11:37:48] *** jere has joined the room
[12:00:29] *** Flow shows as "online"
[12:11:16] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[12:38:29] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[12:39:05] *** Flow shows as "online"
[12:44:05] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[12:53:14] *** ralphm has left the room
[12:53:46] *** ralphm shows as "online"
[12:55:38] *** jere has left the room
[12:55:45] *** jere has joined the room
[12:57:54] *** Flow has left the room
[12:57:55] *** Flow shows as "online"
[13:04:47] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[13:12:13] *** ralphm has left the room
[13:14:20] *** ralphm shows as "online"
[13:18:12] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[13:43:13] *** ralphm has left the room
[13:44:46] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[13:46:36] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[14:05:04] *** ralphm shows as "online"
[14:06:38] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[14:09:05] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[14:09:52] *** Flow shows as "online"
[14:16:57] *** ralphm has left the room
[14:17:02] *** ralphm shows as "online"
[14:22:59] *** Zash shows as "online"
[14:23:00] *** Zash shows as "online"
[14:23:17] *** Zash has left the room
[14:23:17] *** Zash shows as "online"
[14:23:20] *** Zash shows as "online"
[14:23:20] *** Zash has left the room
[14:23:21] *** Zash shows as "online"
[14:23:22] *** Zash has left the room
[14:23:23] *** Zash shows as "online"
[14:23:23] *** Zash has left the room
[14:23:25] *** Zash shows as "online"
[14:23:25] *** Zash has left the room
[14:23:27] *** Zash shows as "online"
[14:23:27] *** Zash has left the room
[14:23:28] *** Zash shows as "online"
[14:23:28] *** Zash has left the room
[14:23:30] *** Zash shows as "online"
[14:23:30] *** Zash has left the room
[14:23:32] *** Zash shows as "online"
[14:23:32] *** Zash has left the room
[14:23:33] *** Zash shows as "online"
[14:23:34] *** Zash has left the room
[14:23:35] *** Zash shows as "online"
[14:23:35] *** Zash has left the room
[14:23:37] *** Zash shows as "online"
[14:23:37] *** Zash has left the room
[14:23:38] *** Zash shows as "online"
[14:23:39] *** Zash has left the room
[14:23:40] *** Zash shows as "online"
[14:23:40] *** Zash has left the room
[14:23:42] *** Zash shows as "online"
[14:23:42] *** Zash has left the room
[14:23:45] *** Zash shows as "online"
[14:23:45] *** Zash has left the room
[14:23:47] *** Zash shows as "online"
[14:23:47] *** Zash has left the room
[14:23:48] *** Zash shows as "online"
[14:23:49] *** Zash has left the room
[14:23:50] *** Zash shows as "online"
[14:23:50] *** Zash has left the room
[14:23:52] *** Zash shows as "online"
[14:23:52] *** Zash has left the room
[14:23:53] *** Zash shows as "online"
[14:23:54] *** Zash has left the room
[14:23:55] *** Zash shows as "online"
[14:23:55] *** Zash has left the room
[14:23:57] *** Zash shows as "online"
[14:23:57] *** Zash has left the room
[14:23:59] *** Zash shows as "online"
[14:23:59] *** Zash has left the room
[14:24:01] *** Zash shows as "online"
[14:24:01] *** Zash has left the room
[14:24:02] *** Zash shows as "online"
[14:24:02] *** Zash has left the room
[14:24:04] *** Zash shows as "online"
[14:24:05] *** Zash has left the room
[14:24:06] *** Zash shows as "online"
[14:24:06] *** Zash has left the room
[14:24:08] *** Zash shows as "online"
[14:24:08] *** Zash has left the room
[14:24:09] *** Zash shows as "online"
[14:24:09] *** Zash has left the room
[14:24:11] *** Zash shows as "online"
[14:24:11] *** Zash has left the room
[14:24:13] *** Zash shows as "online"
[14:24:13] *** Zash has left the room
[14:24:14] *** Zash shows as "online"
[14:24:15] *** Zash has left the room
[14:24:16] *** Zash shows as "online"
[14:24:16] *** Zash has left the room
[14:24:18] *** Zash shows as "online"
[14:24:18] *** Zash has left the room
[14:24:20] *** Zash shows as "online"
[14:24:20] *** Zash has left the room
[14:24:21] *** Zash shows as "online"
[14:24:22] *** Zash has left the room
[14:24:23] *** Zash shows as "online"
[14:24:23] *** Zash has left the room
[14:24:25] *** Zash shows as "online"
[14:24:25] *** Zash has left the room
[14:24:27] *** Zash shows as "online"
[14:24:27] *** Zash has left the room
[14:24:28] *** Zash shows as "online"
[14:24:29] *** Zash has left the room
[14:24:30] *** Zash shows as "online"
[14:24:30] *** Zash has left the room
[14:24:32] *** Zash shows as "online"
[14:24:32] *** Zash has left the room
[14:24:34] *** Zash shows as "online"
[14:24:34] *** Zash has left the room
[14:24:35] *** Zash shows as "online"
[14:24:36] *** Zash has left the room
[14:24:37] *** Zash shows as "online"
[14:24:37] *** Zash has left the room
[14:24:39] *** Zash shows as "online"
[14:24:39] *** Zash has left the room
[14:24:41] *** Zash shows as "online"
[14:24:41] *** Zash has left the room
[14:24:42] *** Zash shows as "online"
[14:24:42] *** Zash has left the room
[14:24:44] *** Zash shows as "online"
[14:24:44] *** Zash has left the room
[14:24:46] *** Zash shows as "online"
[14:24:46] *** Zash has left the room
[14:24:47] *** Zash shows as "online"
[14:24:47] *** Zash has left the room
[14:24:49] *** Zash shows as "online"
[14:24:49] *** Zash has left the room
[14:24:51] *** Zash shows as "online"
[14:24:51] *** Zash has left the room
[14:24:53] *** Zash shows as "online"
[14:24:53] *** Zash has left the room
[14:24:54] *** Zash shows as "online"
[14:24:55] *** Zash has left the room
[14:24:56] *** Zash shows as "online"
[14:24:56] *** Zash has left the room
[14:24:58] *** Zash shows as "online"
[14:24:58] *** Zash has left the room
[14:25:00] *** Zash shows as "online"
[14:25:00] *** Zash has left the room
[14:25:01] *** Zash shows as "online"
[14:25:02] *** Zash has left the room
[14:25:03] *** Zash shows as "online"
[14:25:03] *** Zash has left the room
[14:25:05] *** Zash shows as "online"
[14:25:05] *** Zash has left the room
[14:25:07] *** Zash shows as "online"
[14:25:07] *** Zash has left the room
[14:25:09] *** Zash shows as "online"
[14:25:09] *** Zash has left the room
[14:25:10] *** Zash shows as "online"
[14:25:11] *** Zash has left the room
[14:25:12] *** Zash shows as "online"
[14:25:12] *** Zash has left the room
[14:25:14] *** Zash shows as "online"
[14:25:14] *** Zash has left the room
[14:25:16] *** Zash shows as "online"
[14:25:16] *** Zash has left the room
[14:25:17] *** Zash shows as "online"
[14:25:18] *** Zash has left the room
[14:25:19] *** Zash shows as "online"
[14:25:20] *** Zash has left the room
[14:25:21] *** Zash shows as "online"
[14:25:22] *** Zash has left the room
[14:25:23] *** Zash shows as "online"
[14:25:23] *** Zash has left the room
[14:25:25] *** Zash shows as "online"
[14:25:25] *** Zash has left the room
[14:25:26] *** Zash shows as "online"
[14:25:27] *** Zash has left the room
[14:25:31] *** Zash shows as "online"
[14:25:31] *** Zash has left the room
[14:25:33] *** Zash shows as "online"
[14:25:33] *** Zash has left the room
[14:25:34] *** Zash shows as "online"
[14:25:34] *** Zash has left the room
[14:25:36] *** Zash shows as "online"
[14:25:36] *** Zash has left the room
[14:25:38] *** Zash shows as "online"
[14:25:38] *** Zash has left the room
[14:25:40] *** Zash shows as "online"
[14:25:40] *** Zash has left the room
[14:25:41] *** Zash shows as "online"
[14:25:42] *** Zash has left the room
[14:25:43] *** Zash shows as "online"
[14:25:43] *** Zash has left the room
[14:25:45] *** Zash shows as "online"
[14:25:45] *** Zash has left the room
[14:25:47] *** Zash shows as "online"
[14:25:47] *** Zash has left the room
[14:25:48] *** Zash shows as "online"
[14:25:49] *** Zash has left the room
[14:25:50] *** Zash shows as "online"
[14:25:51] *** Zash has left the room
[14:25:52] *** Zash shows as "online"
[14:25:53] *** Zash has left the room
[14:25:54] *** Zash shows as "online"
[14:25:54] *** Zash has left the room
[14:25:56] *** Zash shows as "online"
[14:25:56] *** Zash has left the room
[14:25:58] *** Zash shows as "online"
[14:25:59] *** Zash has left the room
[14:26:02] *** Zash shows as "online"
[14:26:03] *** Zash has left the room
[14:26:04] *** Zash shows as "online"
[14:26:05] *** Zash has left the room
[14:26:06] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[14:26:08] *** Zash shows as "online"
[14:26:08] *** Zash has left the room
[14:26:10] *** Zash shows as "online"
[14:26:10] *** Zash has left the room
[14:26:12] *** Zash shows as "online"
[14:26:12] *** Zash has left the room
[14:26:14] *** Zash shows as "online"
[14:26:14] *** Zash has left the room
[14:26:16] *** Zash shows as "online"
[14:26:17] *** Zash has left the room
[14:26:19] *** Zash shows as "online"
[14:26:19] *** Flow shows as "online"
[14:26:20] *** Zash has left the room
[14:26:21] *** Zash shows as "online"
[14:26:22] *** Zash has left the room
[14:26:23] *** Zash shows as "online"
[14:26:23] *** Zash has left the room
[14:26:25] *** Zash shows as "online"
[14:26:25] *** Zash has left the room
[14:26:27] *** Zash shows as "online"
[14:26:27] *** Zash has left the room
[14:26:29] *** Zash shows as "online"
[14:26:29] *** Zash has left the room
[14:26:32] *** Zash shows as "online"
[14:26:32] *** Zash has left the room
[14:26:33] *** Zash shows as "online"
[14:26:34] *** Zash has left the room
[14:26:35] *** Zash shows as "online"
[14:26:35] *** Zash has left the room
[14:26:37] *** Zash shows as "online"
[14:26:37] *** Zash has left the room
[14:26:39] *** Zash shows as "online"
[14:26:39] *** Zash has left the room
[14:26:41] *** Zash shows as "online"
[14:26:41] *** Zash has left the room
[14:26:43] *** SamWhited has left the room
[14:26:46] *** Zash shows as "online"
[14:26:47] *** Zash has left the room
[14:26:48] *** Zash shows as "online"
[14:26:48] *** Zash has left the room
[14:26:50] *** Zash shows as "online"
[14:26:50] *** Zash has left the room
[14:26:52] *** Zash shows as "online"
[14:26:52] *** Zash has left the room
[14:26:53] *** Zash shows as "online"
[14:26:54] *** Zash has left the room
[14:26:55] *** Zash shows as "online"
[14:26:56] *** Zash has left the room
[14:26:57] *** Zash shows as "online"
[14:26:57] *** Zash has left the room
[14:26:59] *** SamWhited has joined the room
[14:26:59] *** Zash shows as "online"
[14:26:59] *** Zash has left the room
[14:27:01] *** Zash shows as "online"
[14:27:01] *** Zash has left the room
[14:27:02] *** Zash shows as "online"
[14:27:03] *** Zash has left the room
[14:27:04] *** Zash shows as "online"
[14:27:05] *** Zash has left the room
[14:27:06] *** Zash shows as "online"
[14:27:07] *** Zash has left the room
[14:27:08] *** Zash shows as "online"
[14:27:09] *** Zash has left the room
[14:27:10] *** Zash shows as "online"
[14:27:10] *** Zash has left the room
[14:27:12] *** Zash shows as "online"
[14:27:12] *** Zash has left the room
[14:27:14] *** Zash shows as "online"
[14:27:14] *** Zash has left the room
[14:27:15] *** Zash shows as "online"
[14:27:16] *** Zash has left the room
[14:27:18] *** Zash shows as "online"
[14:27:18] *** Zash has left the room
[14:27:20] *** Zash shows as "online"
[14:27:20] *** Zash has left the room
[14:27:21] *** Flow has left the room
[14:27:22] *** Zash shows as "online"
[14:27:22] *** Zash has left the room
[14:27:24] *** Zash shows as "online"
[14:27:24] *** Zash has left the room
[14:27:25] *** Zash shows as "online"
[14:27:26] *** Zash has left the room
[14:27:27] *** Zash shows as "online"
[14:27:27] *** Zash has left the room
[14:27:29] *** Zash shows as "online"
[14:27:29] *** Zash has left the room
[14:27:31] *** Zash shows as "online"
[14:27:31] *** Zash has left the room
[14:27:33] *** Zash shows as "online"
[14:27:33] *** Zash has left the room
[14:27:35] *** Zash shows as "online"
[14:27:35] *** Zash has left the room
[14:27:36] *** Zash shows as "online"
[14:27:37] *** Zash has left the room
[14:27:38] *** Zash shows as "online"
[14:27:38] *** Zash has left the room
[14:27:40] *** Zash shows as "online"
[14:27:40] *** Zash has left the room
[14:27:42] *** Zash shows as "online"
[14:27:42] *** Zash has left the room
[14:27:44] *** Zash shows as "online"
[14:27:44] *** Zash has left the room
[14:27:45] *** Zash shows as "online"
[14:27:46] *** Zash has left the room
[14:27:47] *** Zash shows as "online"
[14:27:47] *** Zash has left the room
[14:27:49] *** Zash shows as "online"
[14:27:49] *** Zash has left the room
[14:27:51] *** Zash shows as "online"
[14:27:51] *** Zash has left the room
[14:27:53] *** Zash shows as "online"
[14:27:53] *** Zash has left the room
[14:27:55] *** Zash shows as "online"
[14:27:55] *** Zash has left the room
[14:27:56] *** Zash shows as "online"
[14:27:57] *** Zash has left the room
[14:27:58] *** Zash shows as "online"
[14:27:59] *** Zash has left the room
[14:28:00] *** Zash shows as "online"
[14:28:00] *** Zash has left the room
[14:28:02] *** Zash shows as "online"
[14:28:02] *** Zash has left the room
[14:28:04] *** Zash shows as "online"
[14:28:04] *** Zash has left the room
[14:28:06] *** Zash shows as "online"
[14:28:06] *** Zash has left the room
[14:28:07] *** Zash shows as "online"
[14:28:08] *** Zash has left the room
[14:28:09] *** Zash shows as "online"
[14:28:10] *** Zash has left the room
[14:28:11] *** Zash shows as "online"
[14:28:11] *** Zash has left the room
[14:28:13] *** Zash shows as "online"
[14:28:13] *** Zash has left the room
[14:28:15] *** Zash shows as "online"
[14:28:15] *** Zash has left the room
[14:28:16] *** Zash shows as "online"
[14:28:17] *** Zash has left the room
[14:28:18] *** Zash shows as "online"
[14:28:18] *** Zash has left the room
[14:28:20] *** Zash shows as "online"
[14:28:20] *** Zash has left the room
[14:28:22] *** Zash shows as "online"
[14:28:22] *** Zash has left the room
[14:28:24] *** Zash shows as "online"
[14:28:24] *** Zash has left the room
[14:28:27] *** Zash shows as "online"
[14:28:27] *** Zash has left the room
[14:28:29] *** Zash shows as "online"
[14:28:30] *** Zash has left the room
[14:28:32] *** Zash shows as "online"
[14:28:33] *** Zash has left the room
[14:28:34] *** Zash shows as "online"
[14:28:35] *** Zash has left the room
[14:28:36] *** Zash shows as "online"
[14:28:37] *** Zash has left the room
[14:28:38] *** Zash shows as "online"
[14:28:39] *** Zash has left the room
[14:28:40] *** Zash shows as "online"
[14:28:41] *** Zash has left the room
[14:28:42] *** Zash shows as "online"
[14:28:42] *** Zash has left the room
[14:28:44] *** Zash shows as "online"
[14:28:44] *** Zash has left the room
[14:28:46] *** Zash shows as "online"
[14:28:46] *** Zash has left the room
[14:28:50] *** Zash shows as "online"
[14:28:50] *** Zash has left the room
[14:28:51] *** Zash shows as "online"
[14:28:52] *** Zash has left the room
[14:28:53] *** Zash shows as "online"
[14:28:53] *** Zash has left the room
[14:28:55] *** Zash shows as "online"
[14:28:55] *** Zash has left the room
[14:28:57] *** Zash shows as "online"
[14:28:57] *** Zash has left the room
[14:28:59] *** Zash shows as "online"
[14:28:59] *** Zash has left the room
[14:29:01] *** vanitasvitae shows as "online"
[14:29:04] *** Zash shows as "online"
[14:29:04] *** Zash has left the room
[14:29:07] *** Zash shows as "online"
[14:29:07] *** Zash has left the room
[14:29:09] *** Zash shows as "online"
[14:29:09] *** Zash has left the room
[14:29:11] *** Zash shows as "online"
[14:29:11] *** Zash has left the room
[14:29:12] *** Zash shows as "online"
[14:29:13] *** Zash has left the room
[14:29:14] *** Zash shows as "online"
[14:29:15] *** Zash has left the room
[14:29:16] *** Zash shows as "online"
[14:29:16] *** Zash has left the room
[14:29:18] *** Zash shows as "online"
[14:29:18] *** Zash has left the room
[14:29:20] *** Zash shows as "online"
[14:29:20] *** Zash has left the room
[14:29:22] *** Zash shows as "online"
[14:29:22] *** Zash has left the room
[14:29:23] *** Zash shows as "online"
[14:29:24] *** Zash has left the room
[14:29:25] *** Zash shows as "online"
[14:29:26] *** Zash has left the room
[14:29:27] *** Zash shows as "online"
[14:29:27] *** Zash has left the room
[14:29:29] *** Zash shows as "online"
[14:29:29] *** Zash has left the room
[14:29:31] *** Zash shows as "online"
[14:29:31] *** Zash has left the room
[14:29:32] *** Zash shows as "online"
[14:29:33] *** Zash has left the room
[14:29:34] *** Zash shows as "online"
[14:29:35] *** Zash has left the room
[14:29:36] *** Zash shows as "online"
[14:29:37] *** Zash has left the room
[14:29:38] *** Zash has left the room
[14:30:08] *** Zash shows as "online"
[14:31:30] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[14:32:32] *** vanitasvitae has left the room
[14:36:06] *** SamWhited shows as "online"
[14:38:08] *** ralphm shows as "online"
[14:39:58] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[14:40:20] *** vanitasvitae shows as "online"
[14:40:27] *** vanitasvitae shows as "online"
[14:41:30] *** Flow shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[14:45:20] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[14:48:15] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[14:53:24] *** vanitasvitae shows as "online"
[14:54:30] *** ralphm has left the room
[14:59:10] *** Zash has left the room
[14:59:20] *** Zash shows as "online"
[15:09:49] *** ralphm shows as "online"
[15:09:58] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[15:30:04] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[15:34:06] *** vanitasvitae shows as "online"
[15:40:40] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[15:42:54] *** vanitasvitae shows as "online"
[15:44:41] *** ralphm shows as "online"
[15:49:20] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[15:54:38] *** Flow shows as "online"
[15:56:58] *** vanitasvitae shows as "online"
[16:00:03] *** daniel has left the room
[16:00:11] *** daniel has joined the room
[16:01:30] *** ralphm shows as "online"
[16:02:34] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[16:03:56] *** vanitasvitae shows as "online"
[16:09:42] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[16:12:27] *** ralphm has left the room
[16:14:36] *** vanitasvitae shows as "online"
[16:20:06] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[16:28:03] *** daniel has left the room
[16:28:16] *** vanitasvitae shows as "online"
[16:33:16] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[16:33:40] *** vanitasvitae shows as "online"
[16:54:32] *** daniel has joined the room
[16:59:16] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[17:00:54] *** vanitasvitae shows as "online"
[17:03:57] *** ralphm shows as "online"
[17:06:04] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[17:06:15] *** ralphm shows as "online"
[17:09:40] *** vanitasvitae shows as "online"
[17:13:17] *** ralphm shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[17:13:26] *** daniel has left the room
[17:15:44] *** ralphm has left the room
[17:21:56] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[17:22:58] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[17:23:17] *** ralphm shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[17:23:32] *** vanitasvitae shows as "online"
[17:25:52] *** ralphm shows as "online"
[17:26:29] *** SamWhited has left the room
[17:32:57] *** Flow shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[17:34:26] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[17:35:32] *** vanitasvitae shows as "online"
[17:36:58] *** ralphm shows as "online"
[17:58:13] *** SamWhited shows as "online"
[18:02:24] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[18:04:14] *** vanitasvitae shows as "online"
[18:36:49] *** ralphm shows as "online"
[18:40:47] *** Flow shows as "online"
[19:02:36] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[19:02:37] *** Flow shows as "online"
[19:02:37] *** Flow shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[19:02:37] *** Flow shows as "online"
[19:02:45] *** Flow has left the room
[19:05:02] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[19:06:58] *** vanitasvitae shows as "online"
[19:10:01] *** ralphm has left the room
[19:19:32] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[19:19:50] *** vanitasvitae shows as "online"
[19:37:57] *** ralphm shows as "online"
[19:59:27] *** ralphm shows as "online"
[20:11:16] *** vanitasvitae shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[20:11:16] *** vanitasvitae shows as "online"
[20:34:21] *** jonasw shows as "away"
[21:04:22] *** ralphm has left the room
[21:09:43] *** ralphm shows as "online"
[21:40:10] *** jere has joined the room
[23:18:15] *** vanitasvitae has left the room
[23:18:18] *** vanitasvitae shows as "online"
[23:35:46] *** daniel has joined the room