Sunday, June 24, 2018
council@muc.xmpp.org
June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
             
XMPP Council Room | https://xmpp.org/about/xmpp-standards-foundation#council | Room logs: http://logs.xmpp.org/council/ | https://trello.com/b/ww7zWMlI/xmpp-council-agenda

[00:22:35] *** kasper.dement has joined the room
[00:37:43] *** kasper.dement has left the room
[00:40:38] *** Kev shows as "away"
[00:40:39] *** Kev shows as "away"
[00:40:51] *** Kev shows as "away"
[00:40:52] *** Kev shows as "away"
[00:49:23] *** labdsf has left the room
[00:49:24] *** labdsf shows as "online"
[00:50:52] *** Kev has left the room
[00:51:52] *** Kev has left the room
[00:54:48] *** SamWhited has left the room
[00:54:50] *** SamWhited has joined the room
[01:25:24] *** kasper.dement has joined the room
[01:30:51] *** kasper.dement has left the room
[01:31:21] *** kasper.dement has joined the room
[01:41:25] *** kasper.dement has left the room
[01:49:54] *** Dave has left the room
[01:50:19] *** Dave shows as "online"
[01:50:21] *** Dave has left the room
[01:50:31] *** Dave shows as "online"
[02:02:30] *** Dave has left the room
[02:46:27] *** labdsf has left the room
[02:46:28] *** labdsf shows as "online"
[02:50:56] *** labdsf has left the room
[02:50:57] *** labdsf shows as "online"
[03:38:32] *** Zash shows as "online"
[03:38:34] *** Zash shows as "online"
[03:50:13] *** Zash has left the room
[04:10:26] *** kasper.dement has joined the room
[04:25:31] *** kasper.dement has left the room
[05:02:16] *** moparisthebest has left the room
[05:02:39] *** moparisthebest has joined the room
[05:45:49] *** moparisthebest has left the room
[05:46:48] *** Dave shows as "online"
[05:48:50] *** moparisthebest has joined the room
[06:31:37] *** Kev shows as "online"
[06:40:43] *** moparisthebest has left the room
[06:41:42] *** moparisthebest has joined the room
[06:42:44] *** Kev shows as "away"
[06:43:31] *** Dave has left the room
[06:43:35] *** Dave shows as "online"
[06:44:16] *** Dave has left the room
[06:47:09] *** Dave shows as "online"
[06:48:48] *** Dave has left the room
[06:53:09] *** Dave shows as "online"
[06:58:16] *** Dave has left the room
[06:58:53] *** Dave shows as "online"
[07:00:51] *** Dave has left the room
[07:01:18] *** Dave shows as "online"
[07:01:47] *** Dave has left the room
[07:02:05] *** Dave shows as "online"
[07:02:12] *** Dave has left the room
[07:02:20] *** Dave shows as "online"
[07:02:51] *** moparisthebest has left the room
[07:03:14] *** moparisthebest has joined the room
[07:04:13] *** Dave has left the room
[07:04:49] *** Dave shows as "online"
[07:05:59] *** Dave has left the room
[07:07:21] *** Dave shows as "online"
[07:08:10] *** Dave has left the room
[07:09:14] *** Dave shows as "online"
[07:10:06] *** Dave has left the room
[07:10:33] *** guus.der.kinderen has left the room
[07:10:34] *** guus.der.kinderen has joined the room
[07:11:02] *** Dave shows as "online"
[07:14:10] *** Dave has left the room
[07:14:31] *** Dave shows as "online"
[07:15:41] *** Dave has left the room
[07:16:31] *** Dave shows as "online"
[07:17:44] *** Dave has left the room
[07:17:58] *** Dave shows as "online"
[07:19:01] *** Dave has left the room
[07:20:00] *** Dave shows as "online"
[07:21:22] *** Dave has left the room
[07:21:33] *** Dave shows as "online"
[07:23:16] *** Dave has left the room
[07:23:48] *** Dave shows as "online"
[07:24:56] *** Dave has left the room
[07:25:11] *** Dave shows as "online"
[07:26:23] *** Dave has left the room
[07:26:34] *** Dave shows as "online"
[07:27:44] *** Dave has left the room
[07:28:38] *** Dave shows as "online"
[07:29:37] *** Dave has left the room
[07:30:49] *** Dave shows as "online"
[07:32:15] *** Dave has left the room
[07:32:59] *** Dave shows as "online"
[07:34:23] *** Dave has left the room
[07:36:07] *** Dave shows as "online"
[07:49:53] *** Dave has left the room
[07:49:54] *** Dave shows as "online"
[07:50:12] *** jonasw shows as "online"
[08:09:40] *** Dave has left the room
[08:09:41] *** Dave shows as "online"
[08:20:44] *** Kev shows as "online"
[08:26:13] *** Dave has left the room
[08:32:06] *** daniel has left the room
[08:32:10] *** daniel has joined the room
[08:37:26] *** Dave shows as "online"
[08:37:58] *** daniel has left the room
[08:38:01] *** daniel has joined the room
[08:39:18] *** daniel has left the room
[08:39:21] *** daniel has joined the room
[08:42:09] *** daniel has left the room
[08:42:13] *** daniel has joined the room
[08:53:13] *** daniel has left the room
[08:53:16] *** daniel has joined the room
[08:57:09] *** Kev shows as "away"
[08:59:14] *** Kev shows as "online"
[08:59:29] *** jonasw shows as "away"
[08:59:30] *** jonasw shows as "online"
[09:03:30] *** daniel has left the room
[09:03:33] *** daniel has joined the room
[09:09:02] *** daniel has left the room
[09:09:06] *** daniel has joined the room
[09:12:49] *** daniel has left the room
[09:12:52] *** daniel has joined the room
[09:13:28] *** daniel has left the room
[09:13:31] *** daniel has joined the room
[09:30:50] *** Dave has left the room
[09:30:52] *** Dave shows as "online"
[09:31:32] *** Dave has left the room
[09:31:41] *** Dave shows as "online"
[09:34:21] *** Dave has left the room
[09:34:22] *** Dave shows as "online"
[09:36:24] *** Dave has left the room
[09:36:28] *** Dave shows as "online"
[09:37:12] *** Dave has left the room
[09:37:15] *** Dave shows as "online"
[09:48:06] *** Dave has left the room
[09:48:09] *** Dave shows as "online"
[09:48:45] *** Dave has left the room
[09:48:53] *** Dave shows as "online"
[09:53:01] *** Dave has left the room
[09:53:01] *** Dave shows as "online"
[09:54:02] *** Dave has left the room
[09:54:12] *** Dave shows as "online"
[10:08:15] *** pep. has left the room
[10:11:37] *** Syndace has left the room
[10:37:16] *** Dave has left the room
[10:39:42] *** guus.der.kinderen has left the room
[10:39:58] *** guus.der.kinderen has joined the room
[10:42:08] *** Dave shows as "online"
[10:43:07] *** Dave has left the room
[10:43:18] *** pep. shows as "online"
[10:46:17] *** Syndace has joined the room
[10:46:54] *** Dave shows as "online"
[10:47:09] *** Dave has left the room
[10:47:09] *** Dave shows as "online"
[10:47:20] *** Dave has left the room
[10:47:33] *** Dave shows as "online"
[10:47:55] *** Dave has left the room
[10:48:18] *** Dave shows as "online"
[10:49:24] *** Dave has left the room
[10:54:49] *** Dave shows as "online"
[10:55:33] *** Dave has left the room
[10:59:52] *** Dave shows as "online"
[10:59:59] *** Kev shows as "away"
[11:01:36] *** Dave has left the room
[11:01:39] *** Kev shows as "online"
[11:02:44] *** Dave shows as "online"
[11:09:05] *** Dave has left the room
[11:15:37] *** Dave shows as "online"
[11:15:50] *** moparisthebest has left the room
[11:16:17] *** Dave has left the room
[11:16:22] *** Dave shows as "online"
[11:18:50] *** moparisthebest has joined the room
[11:19:10] *** Kev shows as "away"
[11:22:18] *** Dave has left the room
[11:22:40] *** Dave shows as "online"
[11:28:18] *** Dave has left the room
[11:29:56] *** daniel has left the room
[11:30:15] *** daniel has joined the room
[11:36:51] *** Dave shows as "online"
[11:45:01] *** Dave has left the room
[11:49:14] *** daniel has left the room
[11:49:17] *** daniel has joined the room
[11:49:25] *** jere has joined the room
[11:49:34] *** daniel has left the room
[11:49:38] *** daniel has joined the room
[11:51:16] *** Dave shows as "online"
[11:53:12] *** Dave has left the room
[11:53:15] *** Dave shows as "online"
[11:53:32] *** daniel has left the room
[11:53:39] *** daniel has joined the room
[11:58:11] *** Dave has left the room
[12:02:43] *** Dave shows as "online"
[12:04:40] *** Dave has left the room
[12:04:50] *** Dave shows as "online"
[12:09:48] *** Dave has left the room
[12:22:22] *** Dave shows as "online"
[12:36:49] *** Dave has left the room
[12:40:17] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[12:58:43] *** moparisthebest has left the room
[12:59:40] *** moparisthebest has joined the room
[12:59:56] *** Syndace has joined the room
[13:01:48] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[13:25:08] *** Kev shows as "online"
[13:28:05] *** guus.der.kinderen has left the room
[13:28:13] *** guus.der.kinderen has joined the room
[13:30:46] *** ralphm has joined the room
[13:47:45] *** jere has joined the room
[13:57:40] *** Dave shows as "online"
[13:58:49] *** Dave has left the room
[14:06:24] *** Dave shows as "online"
[14:08:04] *** Dave has left the room
[14:09:50] *** daniel has left the room
[14:09:54] *** daniel has joined the room
[14:12:31] *** Dave shows as "online"
[14:13:06] *** Dave has left the room
[14:13:10] *** Kev shows as "away"
[14:19:30] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[14:27:42] *** daniel has left the room
[14:27:47] *** daniel has joined the room
[14:29:18] *** daniel has left the room
[14:29:21] *** daniel has joined the room
[14:37:01] *** Dave has left the room
[14:37:01] *** Dave has joined the room
[14:39:33] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[14:42:24] *** Kev shows as "online"
[14:43:11] *** Dave has left the room
[14:43:22] *** Dave has joined the room
[14:56:56] *** Dave has left the room
[14:56:57] *** Dave has joined the room
[14:57:11] *** Dave shows as "online"
[14:57:49] *** Zash has left the room
[14:57:49] *** Zash has left the room
[14:58:33] *** Zash has joined the room
[14:58:33] *** Zash shows as "online"
[15:10:50] *** SamWhited shows as "online"
[15:30:33] *** Kev shows as "away"
[15:32:49] *** Kev shows as "online"
[15:42:37] *** Dave has left the room
[15:44:03] *** Dave shows as "online"
[15:44:47] *** Dave has left the room
[15:58:40] *** daniel has left the room
[15:58:44] *** daniel has joined the room
[16:02:43] *** Kev shows as "away"
[16:02:55] *** Kev shows as "online"
[16:08:34] *** Dave shows as "online"
[16:08:55] *** Dave has left the room
[16:09:21] *** Dave has left the room
[16:09:32] *** Dave has joined the room
[16:16:20] *** daniel has left the room
[16:16:23] *** daniel has joined the room
[16:16:35] *** Kev shows as "away"
[16:17:06] *** Zash shows as "online"
[16:34:24] *** daniel has left the room
[16:34:26] *** daniel has joined the room
[16:37:49] *** daniel has left the room
[16:37:53] *** daniel has joined the room
[16:40:02] *** daniel has left the room
[16:40:06] *** daniel has joined the room
[16:45:34] *** daniel has left the room
[16:45:38] *** daniel has joined the room
[16:49:42] *** daniel has left the room
[16:49:45] *** daniel has joined the room
[17:07:01] *** Zash has left the room
[17:11:54] *** Kev has left the room
[17:18:26] *** Dave has left the room
[17:18:27] *** Dave has joined the room
[17:19:09] *** jere has joined the room
[17:30:17] *** labdsf has left the room
[17:30:18] *** labdsf shows as "online"
[17:32:18] *** labdsf has left the room
[17:32:19] *** labdsf shows as "online"
[17:35:07] *** labdsf has left the room
[17:35:08] *** labdsf has left the room
[17:35:27] *** bear has left the room
[17:39:11] *** Dave shows as "online"
[17:39:41] *** Dave has left the room
[17:43:36] *** SamWhited has left the room
[17:44:49] *** labdsf has joined the room
[17:45:57] *** daniel has left the room
[17:46:00] *** daniel has joined the room
[17:48:13] *** Dave has left the room
[17:48:14] *** Dave has joined the room
[18:02:50] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[18:02:50] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[18:04:00] *** labdsf has left the room
[18:04:01] *** labdsf has joined the room
[18:06:50] *** labdsf has left the room
[18:06:52] *** labdsf has joined the room
[18:08:55] *** bear has joined the room
[18:08:56] *** bear shows as "away" and his status message is "Away"
[18:12:46] *** Zash shows as "online"
[18:16:38] *** labdsf has left the room
[18:16:42] *** labdsf has joined the room
[18:17:28] *** jonasw shows as "away"
[18:23:15] *** labdsf has left the room
[18:23:16] *** labdsf has joined the room
[18:25:28] *** Tobias has left the room
[18:25:28] *** Tobias has joined the room
[18:27:01] *** Tobias has left the room
[18:27:02] *** Tobias has joined the room
[18:31:50] *** Syndace has left the room
[18:31:51] *** Syndace has joined the room
[18:33:08] *** Dave has left the room
[18:34:46] *** daniel has left the room
[18:34:49] *** daniel has joined the room
[18:36:41] *** daniel has left the room
[18:36:45] *** daniel has joined the room
[18:37:00] *** daniel has left the room
[18:37:01] *** Dave has joined the room
[18:37:03] *** daniel has joined the room
[18:38:03] *** labdsf has left the room
[18:38:03] *** labdsf has joined the room
[18:44:07] *** daniel has left the room
[18:44:11] *** daniel has joined the room
[18:47:49] *** daniel has left the room
[18:47:53] *** daniel has joined the room
[18:48:06] *** daniel has left the room
[18:48:10] *** daniel has joined the room
[18:49:25] *** daniel has left the room
[18:49:29] *** daniel has joined the room
[18:50:30] *** daniel has left the room
[18:50:33] *** daniel has joined the room
[18:57:54] *** labdsf has left the room
[18:57:56] *** labdsf has joined the room
[19:03:47] *** Dave has left the room
[19:03:51] *** Dave has joined the room
[19:06:18] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[19:12:05] *** labdsf has left the room
[19:13:05] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[19:13:07] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[19:17:32] *** Dave has left the room
[19:17:32] *** Dave has joined the room
[19:18:29] *** labdsf has joined the room
[19:24:26] *** Dave shows as "online"
[19:34:10] *** kasper.dement has joined the room
[19:36:44] *** Kev shows as "online"
[19:36:45] *** Kev shows as "online"
[19:39:41] *** kasper.dement has left the room
[19:41:59] *** daniel has left the room
[19:42:04] *** daniel has joined the room
[19:49:46] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[19:54:23] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[19:54:26] *** Kev shows as "away"
[19:54:47] *** Kev shows as "online"
[20:04:31] *** Dave has left the room
[20:06:52] *** Dave shows as "online"
[20:13:41] *** Dave has left the room
[20:13:44] *** Dave shows as "online"
[20:14:34] *** jere has left the room
[20:16:05] *** Dave has left the room
[20:16:17] *** Dave shows as "online"
[20:22:23] *** Dave has left the room
[20:31:05] *** moparisthebest has left the room
[20:32:37] *** moparisthebest has joined the room
[20:37:55] *** moparisthebest has left the room
[20:38:23] *** moparisthebest has joined the room
[20:41:38] *** Kev shows as "away"
[20:45:41] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[20:47:15] *** labdsf has left the room
[20:47:38] *** labdsf has joined the room
[20:54:14] *** Holger shows as "online" and his status message is "I'm available"
[21:13:40] *** labdsf shows as "online"
[21:31:27] *** Zash shows as "online"
[21:36:46] *** Kev shows as "online"
[21:42:26] *** jere has joined the room
[21:47:10] *** labdsf has left the room
[21:47:32] *** labdsf shows as "online"
[21:48:03] *** daniel has left the room
[21:48:08] *** daniel has joined the room
[21:49:30] *** daniel has left the room
[21:49:34] *** daniel has joined the room
[21:51:43] *** daniel has left the room
[21:51:47] *** daniel has joined the room
[21:55:26] *** daniel has left the room
[21:55:29] *** daniel has joined the room
[21:56:16] *** daniel has left the room
[21:56:19] *** daniel has joined the room
[21:57:20] *** daniel has left the room
[21:57:23] *** daniel has joined the room
[21:59:56] *** Kev shows as "away"
[22:03:40] *** Holger shows as "away" and his status message is "Auto-away (idle)"
[22:37:39] *** daniel shows as "online"
[22:39:33] *** daniel has left the room
[22:49:28] *** labdsf has left the room
[22:49:53] *** labdsf shows as "online"
[23:02:21] *** Dave shows as "online"
[23:16:07] *** Zash shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[23:26:07] *** Zash shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[23:32:49] *** Zash shows as "online"
[23:37:57] *** Zash shows as "away" and his status message is " (Away as a result of being idle more than 5 min)"
[23:47:57] *** Zash shows as "xa" and his status message is " (Not available as a result of being idle more than 15 min)"
[23:50:32] *** Dave has left the room
[23:53:42] *** moparisthebest shows as "online"
[23:56:35] *** labdsf has left the room
[23:59:46] *** Dave shows as "online"