Monday, August 06, 2018
editor@muc.xmpp.org
August
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
             
XEP Editor Team — logs: http://logs.xmpp.org/editor/

[00:01:05] *** kasper.dement has joined the room
[00:37:07] *** kasper.dement has joined the room
[00:47:12] *** kasper.dement has left the room
[00:48:14] *** jcbrand has joined the room
[00:53:59] *** kasper.dement has joined the room
[00:54:52] *** Guus has left the room
[00:55:02] *** Guus has joined the room
[01:00:41] *** Guus has left the room
[01:00:42] *** Guus has joined the room
[01:04:38] *** jcbrand has left the room
[01:11:29] *** jcbrand has joined the room
[01:16:40] *** Guus has left the room
[01:18:24] *** Guus has joined the room
[01:22:02] *** SamWhited has left the room
[01:22:03] *** SamWhited has joined the room
[01:23:57] *** kasper.dement has joined the room
[01:39:01] *** kasper.dement has left the room
[01:41:13] *** kasper.dement has joined the room
[01:46:05] *** jcbrand has left the room
[01:51:14] *** kasper.dement has left the room
[01:55:54] *** jcbrand has joined the room
[01:57:17] *** Guus has left the room
[02:06:11] *** kasper.dement has joined the room
[02:06:35] *** Guus has joined the room
[02:14:53] *** Guus has left the room
[02:14:54] *** Guus has joined the room
[02:20:49] *** jcbrand has left the room
[02:21:16] *** kasper.dement has left the room
[02:26:57] *** kasper.dement has joined the room
[02:35:56] *** jcbrand has joined the room
[02:36:00] *** kasper.dement has left the room
[02:41:01] *** kasper.dement has joined the room
[02:51:02] *** kasper.dement has left the room
[03:10:56] *** kasper.dement has joined the room
[03:13:43] *** moparisthebest has left the room
[03:14:12] *** moparisthebest has joined the room
[03:15:42] *** Guus has left the room
[03:21:01] *** kasper.dement has left the room
[03:24:48] *** Guus has joined the room
[03:30:50] *** kasper.dement has joined the room
[03:36:15] *** kasper.dement has left the room
[03:42:01] *** kasper.dement has joined the room
[03:44:30] *** Guus has left the room
[03:56:12] *** Guus has joined the room
[04:02:31] *** Guus has left the room
[04:08:07] *** jcbrand has joined the room
[04:12:18] *** Guus has joined the room
[04:24:14] *** jcbrand has left the room
[04:26:57] *** kasper.dement has joined the room
[04:28:59] *** Guus has left the room
[04:29:01] *** Guus has joined the room
[04:34:38] *** jcbrand has joined the room
[04:42:02] *** kasper.dement has left the room
[04:48:32] *** kasper.dement has joined the room
[04:54:52] *** Guus has left the room
[04:54:58] *** Guus has joined the room
[05:00:18] *** Guus has left the room
[05:06:09] *** kasper.dement has left the room
[05:12:00] *** Guus has joined the room
[05:12:32] *** kasper.dement has joined the room
[05:45:11] *** kasper.dement has left the room
[05:48:31] *** kasper.dement has joined the room
[05:58:35] *** kasper.dement has left the room
[06:10:56] *** kasper.dement has joined the room
[06:20:42] *** Kev shows as "online"
[06:20:42] *** Kev shows as "online"
[06:21:09] *** jonasw shows as "online"
[06:26:01] *** kasper.dement has left the room
[06:31:03] *** Guus has left the room
[06:35:07] *** Guus has joined the room
[06:35:56] *** kasper.dement has joined the room
[06:35:56] *** Guus has left the room
[06:36:05] *** Guus has joined the room
[06:42:01] *** kasper.dement has left the room
[06:51:13] *** kasper.dement has joined the room
[06:58:50] *** moparisthebest has left the room
[06:59:38] *** jonasw shows as "away"
[07:00:22] *** jonasw shows as "online"
[07:01:09] *** jonasw shows as "away"
[07:01:17] *** kasper.dement has left the room
[07:01:41] *** moparisthebest has joined the room
[07:02:02] *** jonasw shows as "online"
[07:02:34] *** Guus has left the room
[07:02:40] *** Guus has joined the room
[07:03:34] *** Guus has left the room
[07:04:01] *** Guus has joined the room
[07:06:52] *** Guus has left the room
[07:06:52] *** Guus has joined the room
[07:07:40] *** Guus has left the room
[07:07:45] *** Guus has joined the room
[07:08:54] *** Guus has left the room
[07:08:54] *** Guus has joined the room
[07:09:30] *** Guus has left the room
[07:09:35] *** Guus has joined the room
[07:11:20] *** Guus has left the room
[07:11:21] *** Guus has joined the room
[07:11:55] *** Guus has left the room
[07:11:55] *** Guus has joined the room
[07:20:59] *** lnj has joined the room
[07:21:13] *** kasper.dement has joined the room
[07:21:34] *** Guus has left the room
[07:21:34] *** Guus has joined the room
[07:22:08] *** Guus has left the room
[07:22:11] *** Guus has joined the room
[07:27:28] *** Guus has left the room
[07:27:29] *** Guus has joined the room
[07:31:21] *** kasper.dement has left the room
[07:35:06] *** Guus has left the room
[07:35:07] *** Guus has joined the room
[07:35:46] *** Guus has left the room
[07:35:47] *** Guus has joined the room
[07:45:29] *** Guus has left the room
[07:45:30] *** Guus has joined the room
[07:46:08] *** Guus has left the room
[07:46:12] *** Guus has joined the room
[07:51:12] *** kasper.dement has joined the room
[07:53:13] *** Guus has left the room
[07:53:13] *** Guus has joined the room
[07:53:46] *** Guus has left the room
[07:53:57] *** Guus has joined the room
[07:58:10] *** Guus has left the room
[07:58:11] *** Guus has joined the room
[07:58:49] *** Guus has left the room
[07:58:52] *** Guus has joined the room
[07:58:52] *** winfried has joined the room
[08:01:19] *** kasper.dement has left the room
[08:16:57] *** kasper.dement has joined the room
[08:17:19] *** Kev shows as "away"
[08:20:01] *** Kev shows as "online"
[08:25:38] *** kasper.dement has left the room
[08:26:17] *** pep. has left the room
[08:26:21] *** pep. shows as "online"
[08:31:57] *** kasper.dement has joined the room
[08:42:01] *** kasper.dement has left the room
[08:42:54] *** Kev shows as "away"
[08:44:02] *** Kev shows as "online"
[08:50:10] *** moparisthebest has left the room
[08:52:14] *** moparisthebest has joined the room
[08:52:30] *** Guus has left the room
[08:52:32] *** Guus has joined the room
[08:53:07] *** Guus has left the room
[08:53:07] *** Guus has joined the room
[08:54:59] *** Guus has left the room
[08:55:00] *** Guus has joined the room
[08:56:02] *** Guus has left the room
[08:56:02] *** Guus has joined the room
[08:57:05] *** Kev shows as "online"
[09:01:57] *** kasper.dement has joined the room
[09:03:31] *** Guus has left the room
[09:03:31] *** Guus has joined the room
[09:04:08] *** Guus has left the room
[09:04:13] *** Guus has joined the room
[09:05:33] *** Guus has left the room
[09:05:34] *** Guus has joined the room
[09:06:11] *** Guus has left the room
[09:06:21] *** Guus has joined the room
[09:07:30] *** Kev shows as "away"
[09:08:29] *** jonasw shows as "away"
[09:12:02] *** kasper.dement has left the room
[09:26:18] *** jonasw shows as "online"
[09:26:58] *** kasper.dement has joined the room
[09:28:52] *** Guus has left the room
[09:28:53] *** Guus has joined the room
[09:29:25] *** Guus has left the room
[09:29:30] *** Guus has joined the room
[09:37:04] *** kasper.dement has left the room
[09:55:56] *** kasper.dement has joined the room
[09:59:26] *** Kev shows as "online"
[10:06:01] *** kasper.dement has left the room
[10:16:57] *** kasper.dement has joined the room
[10:17:58] *** Kev has left the room
[10:27:02] *** kasper.dement has left the room
[10:30:23] *** Guus has left the room
[10:30:26] *** Guus has joined the room
[10:31:14] *** Guus has left the room
[10:31:14] *** Guus has joined the room
[10:36:11] *** Guus has left the room
[10:36:12] *** Guus has joined the room
[10:37:44] *** Guus has left the room
[10:37:45] *** Guus has joined the room
[10:38:16] *** Guus has left the room
[10:38:18] *** Guus has joined the room
[10:40:57] *** kasper.dement has joined the room
[10:51:02] *** kasper.dement has left the room
[10:54:12] *** Kev shows as "online"
[10:54:13] *** Kev shows as "online"
[11:03:22] *** Kev shows as "away"
[11:05:23] *** Guus has left the room
[11:05:24] *** Guus has joined the room
[11:05:56] *** kasper.dement has joined the room
[11:06:57] *** Kev shows as "online"
[11:16:01] *** kasper.dement has left the room
[11:23:18] *** Kev shows as "away"
[11:26:57] *** kasper.dement has joined the room
[11:37:03] *** kasper.dement has left the room
[11:41:08] *** kasper.dement has joined the room
[11:51:09] *** kasper.dement has left the room
[11:51:10] *** kasper.dement has joined the room
[11:58:56] *** Kev shows as "online"
[12:01:14] *** kasper.dement has left the room
[12:01:15] *** kasper.dement has joined the room
[12:06:11] *** Kev shows as "away"
[12:11:18] *** kasper.dement has left the room
[12:17:19] *** kasper.dement has joined the room
[12:26:33] *** moparisthebest has left the room
[12:27:23] *** moparisthebest has joined the room
[12:48:44] *** kasper.dement has left the room
[12:50:31] *** jonasw shows as "away"
[12:50:56] *** kasper.dement has joined the room
[12:57:30] *** Kev shows as "online"
[13:01:00] *** kasper.dement has left the room
[13:17:08] *** winfried has joined the room
[13:19:09] *** Kev shows as "away"
[13:20:56] *** kasper.dement has joined the room
[13:24:40] *** Guus has left the room
[13:24:42] *** Guus has joined the room
[13:31:02] *** kasper.dement has left the room
[13:32:39] *** kasper.dement has joined the room
[13:37:18] *** Kev shows as "online"
[13:38:03] *** kasper.dement has left the room
[13:42:51] *** kasper.dement has joined the room
[13:48:19] *** Kev shows as "away"
[13:52:56] *** kasper.dement has left the room
[14:07:49] *** kasper.dement has joined the room
[14:12:27] *** SamWhited shows as "online"
[14:13:00] *** jonasw shows as "online"
[14:17:54] *** kasper.dement has left the room
[14:27:49] *** kasper.dement has joined the room
[14:37:53] *** kasper.dement has left the room
[14:48:37] *** Guus has left the room
[14:48:38] *** Guus has joined the room
[14:55:56] *** kasper.dement has joined the room
[15:06:01] *** kasper.dement has left the room
[15:06:02] *** kasper.dement has joined the room
[15:10:45] *** Guus has left the room
[15:10:46] *** Guus has joined the room
[15:11:18] *** Guus has left the room
[15:11:24] *** Guus has joined the room
[15:12:59] *** Guus has left the room
[15:13:00] *** Guus has joined the room
[15:14:13] *** Guus has left the room
[15:14:14] *** Guus has joined the room
[15:25:54] *** Guus has left the room
[15:25:54] *** Guus has joined the room
[15:26:28] *** Guus has left the room
[15:26:29] *** Guus has joined the room
[15:27:31] *** Kev shows as "online"
[15:35:34] *** lnj has left the room
[15:41:14] *** Kev shows as "away"
[15:47:25] <jonasw> https://github.com/xsf/xeps/pull/691/files
Am I really supposed to create a revision block for that, reviving a XEP which hasn’t been touched for eight (!) years from Deferred?
[15:47:40] <jonasw> okay, in this specific example it makes sense
[15:47:47] <jonasw> there *has* been more interest in Moved recently
[15:47:59] <jonasw> but I still don’t think that reviving it from Deferred is warranted just yet
[15:48:15] <Kev> I think the rule is just "anyone updates it, it moves back from deferred"
[15:48:26] <jonasw> is an extremely simple typo fix an update?
[15:49:05] <Kev> Is there a reason not to?
[15:49:13] <jonasw> it appears more active than it is
[15:50:09] <Kev> Experimental only says "There has been an update", not how interesting the update is.
[15:50:28] <Kev> Otherwise, we need a process for deciding which updates justify moving back from Deferred.
[15:50:34] <Kev> And that presumably has to be Council rather than Editor.
[15:50:38] <jonasw> editorial vs. non-editorial?
[15:50:41] <Kev> And ... that seems heavyweight.
[15:52:16] <jonasw> another question: what do people think of putting attic links into the notification emails?
[15:53:04] <Kev> In favour.
[15:53:07] <jonasw> I see three benefits:
1. the links are stable in the sense that they point to the version the email is discussing and always will
2. I can send notification emails right away and don’t have to wait for the docker build process, because I build the attic myself
3. I am less likely to forget pushing the attic after an update because the links are needed for the emails
[15:57:45] <SamWhited> Seems like an editorial decision to me; this was the sort of thing I would never bother bumping for.
[16:00:27] <pep.> numbers are cheap
[16:01:37] <pep.> I'm not really arguing for this though. Not sure what to think. I guess if it's automated it doesn't really matter
[16:02:06] <jonasw> you wish it was automated
[16:02:24] <pep.> ;)
[16:03:19] <SamWhited> s/bumping/bumping or changing the state/
[16:05:19] *** kasper.dement has joined the room
[16:10:42] *** kasper.dement has left the room
[16:16:58] *** kasper.dement has joined the room
[16:21:41] *** jonasw shows as "away"
[16:24:15] *** lnj has joined the room
[16:26:52] *** Guus has left the room
[16:26:54] *** Guus has joined the room
[16:27:00] *** Guus has left the room
[16:27:01] *** Guus has joined the room
[16:27:33] *** Guus has left the room
[16:27:34] *** Guus has joined the room
[16:32:40] *** Guus has left the room
[16:32:41] *** Guus has joined the room
[16:33:16] *** Guus has left the room
[16:33:17] *** Guus has joined the room
[16:34:04] *** Tobi has joined the room
[16:34:43] *** Guus has left the room
[16:34:43] *** Guus has joined the room
[16:35:19] *** Guus has left the room
[16:35:26] *** Guus has joined the room
[16:36:46] *** Guus has left the room
[16:36:46] *** Guus has joined the room
[16:37:21] *** Guus has left the room
[16:37:22] *** Guus has joined the room
[16:38:46] *** Guus has left the room
[16:38:46] *** Guus has joined the room
[16:39:25] *** Guus has left the room
[16:39:26] *** Guus has joined the room
[16:40:52] *** Guus has left the room
[16:40:53] *** Guus has joined the room
[16:44:30] *** Guus has left the room
[16:44:31] *** Guus has joined the room
[16:44:45] *** lnj has left the room
[16:48:09] *** kasper.dement has joined the room
[16:48:09] *** SamWhited has left the room
[16:54:02] *** Tobi has left the room
[16:54:03] *** Tobi has joined the room
[16:56:13] *** Guus has left the room
[16:56:15] *** Guus has joined the room
[16:58:16] *** kasper.dement has left the room
[16:59:36] *** Kev shows as "away"
[17:02:53] *** kasper.dement has joined the room
[17:11:20] *** Kev shows as "online"
[17:23:01] *** kasper.dement has left the room
[17:23:45] *** kasper.dement has joined the room
[17:26:16] *** Guus has left the room
[17:26:18] *** Guus has joined the room
[17:26:46] *** Guus has left the room
[17:26:52] *** Guus has joined the room
[17:34:03] *** Kev shows as "online"
[17:34:59] *** Kev shows as "away"
[17:42:52] *** lnj has joined the room
[17:46:18] *** Guus has left the room
[17:46:19] *** Guus has joined the room
[17:47:54] *** kasper.dement has joined the room
[17:54:28] *** lnj has left the room
[17:57:58] *** kasper.dement has left the room
[18:03:07] *** lnj has joined the room
[18:06:19] *** Guus has left the room
[18:06:21] *** Guus has joined the room
[18:06:50] *** Guus has left the room
[18:07:00] *** Guus has joined the room
[18:07:54] *** jonasw shows as "online"
[18:10:28] *** SamWhited shows as "online"
[18:14:34] *** kasper.dement has joined the room
[18:14:56] *** Guus has left the room
[18:14:58] *** Guus has joined the room
[18:18:43] *** Tobi has left the room
[18:18:44] *** Tobi has joined the room
[18:19:45] *** winfried has joined the room
[18:22:17] *** kasper.dement has left the room
[18:27:03] *** kasper.dement has joined the room
[18:30:24] *** Guus has left the room
[18:30:59] *** Guus has joined the room
[18:31:18] *** Guus has left the room
[18:33:49] *** Kev shows as "away"
[18:39:06] *** Guus has joined the room
[18:42:16] *** pep. has left the room
[18:42:19] *** pep. shows as "online"
[18:42:24] *** kasper.dement has left the room
[18:48:11] *** kasper.dement has joined the room
[18:52:19] *** jonasw shows as "away"
[18:52:20] *** jonasw shows as "online"
[18:59:03] *** Kev has left the room
[18:59:49] *** Kev shows as "online"
[18:59:50] *** Kev shows as "online"
[19:01:04] *** Guus has left the room
[19:01:24] *** Guus has joined the room
[19:02:24] *** Guus has left the room
[19:02:43] *** Guus has joined the room
[19:02:57] *** Guus has left the room
[19:02:58] *** Guus has joined the room
[19:07:56] *** kasper.dement has joined the room
[19:16:47] *** Guus has left the room
[19:16:48] *** Guus has joined the room
[19:28:05] *** Guus has left the room
[19:29:02] *** Guus has joined the room
[19:39:10] *** Guus has left the room
[19:45:09] *** Guus has joined the room
[19:57:17] *** Kev shows as "away"
[20:03:28] *** kasper.dement has joined the room
[20:12:38] *** jonasw shows as "away"
[20:14:04] *** kasper.dement has left the room
[20:23:29] *** kasper.dement has joined the room
[20:48:26] *** kasper.dement has left the room
[20:51:08] *** kasper.dement has joined the room
[21:08:33] *** kasper.dement has left the room
[21:13:29] *** kasper.dement has joined the room
[21:47:09] *** jcbrand has left the room
[21:50:24] *** kasper.dement has joined the room
[22:06:09] *** Kev shows as "online"
[22:16:57] *** kasper.dement has joined the room
[22:21:39] *** Kev shows as "away"
[22:23:13] *** Guus has left the room
[22:23:30] *** Guus has joined the room
[22:24:10] *** Guus has left the room
[22:24:23] *** Guus has joined the room
[22:24:46] *** Guus has left the room
[22:24:59] *** Guus has joined the room
[22:26:00] *** Guus has left the room
[22:26:00] *** Guus has joined the room
[22:40:13] *** kasper.dement has left the room
[22:41:08] *** kasper.dement has joined the room
[23:06:12] *** Link Mauve shows as "online"
[23:16:05] *** kasper.dement has left the room
[23:17:23] *** kasper.dement has joined the room
[23:29:04] *** Guus has left the room
[23:29:05] *** Guus has joined the room
[23:29:50] *** Guus has left the room
[23:29:59] *** Guus has joined the room
[23:37:34] *** SamWhited has left the room
[23:49:46] *** Link Mauve shows as "online"
[23:56:06] *** kasper.dement has joined the room