Sunday, September 23, 2018
editor@muc.xmpp.org
September
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
             
XEP Editor Team — logs: http://logs.xmpp.org/editor/

[05:46:58] *** Guus has left the room
[05:51:17] *** Guus has joined the room
[07:00:40] *** SamWhited has left the room
[07:44:34] *** flow has joined the room
[07:51:53] *** Guus has left the room
[07:52:19] *** Guus has joined the room
[08:00:46] *** Guus has left the room
[08:14:47] *** jcbrand has joined the room
[08:26:52] *** jcbrand has left the room
[08:26:55] *** jcbrand has joined the room
[08:36:23] *** Guus has joined the room
[08:50:53] *** jonas’ shows as "online"
[09:20:20] *** Guus has left the room
[09:20:22] *** Guus has joined the room
[09:24:46] *** Guus has left the room
[09:26:00] *** lnj has joined the room
[09:32:21] *** Guus has joined the room
[09:45:26] *** Guus has left the room
[09:45:27] *** Guus has joined the room
[09:51:46] *** Guus has left the room
[09:56:35] *** Guus has joined the room
[10:03:28] *** soul has left the room
[10:03:58] *** Guus has left the room
[10:03:58] *** Guus has joined the room
[10:07:01] *** soul shows as "online"
[10:15:46] *** Guus has left the room
[10:19:29] *** jcbrand has joined the room
[10:24:43] *** Guus has joined the room
[11:03:36] *** Guus has left the room
[11:03:37] *** Guus has joined the room
[11:09:46] *** Guus has left the room
[11:14:52] *** Guus has joined the room
[12:02:03] *** Guus has left the room
[12:02:05] *** Guus has joined the room
[12:09:46] *** Guus has left the room
[12:42:40] *** Guus has joined the room
[12:50:39] *** Guus has left the room
[12:50:39] *** Guus has joined the room
[13:00:46] *** Guus has left the room
[13:10:17] *** lnj shows as "online"
[13:16:39] *** lnj shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[13:21:20] *** Guus has joined the room
[13:26:39] *** lnj shows as "xa" and his status message is " (Nicht verfügbar wegen Untätigkeit seit mehr als 15 Minuten)"
[13:28:05] *** lnj shows as "online"
[13:33:47] *** lnj shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[13:35:04] *** Guus has left the room
[13:35:05] *** Guus has joined the room
[13:38:11] *** lnj shows as "online"
[13:42:46] *** Guus has left the room
[13:43:13] *** lnj shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[13:46:07] *** lnj shows as "online"
[14:00:14] *** Guus has joined the room
[14:27:06] *** Guus has left the room
[14:27:07] *** Guus has joined the room
[14:33:46] *** Guus has left the room
[14:36:41] *** Guus has joined the room
[14:38:49] *** Tobi has left the room
[14:38:50] *** Tobi has joined the room
[15:13:21] *** Guus has left the room
[15:13:22] *** Guus has joined the room
[15:18:46] *** Guus has left the room
[15:21:00] *** Guus has joined the room
[15:36:29] *** Guus has left the room
[15:36:31] *** Guus has joined the room
[15:42:46] *** Guus has left the room
[17:08:49] *** Guus has joined the room
[17:10:55] *** jcbrand has left the room
[17:10:57] *** jcbrand has joined the room
[17:35:14] *** jonas’ shows as "away"
[17:38:30] *** SamWhited shows as "online"
[17:41:26] *** jcbrand has left the room
[17:41:27] *** jcbrand has joined the room
[18:21:10] *** Guus has left the room
[18:21:12] *** Guus has joined the room
[18:21:46] *** Guus has left the room
[18:25:20] *** lnj shows as "online"
[18:36:37] *** jonas’ shows as "online"
[18:41:42] *** moparisthebest has left the room
[18:43:29] *** moparisthebest has joined the room
[18:50:39] *** moparisthebest has left the room
[19:04:41] *** Guus has joined the room
[19:09:48] *** moparisthebest has joined the room
[19:16:27] *** lnj has left the room
[19:16:34] *** lnj has joined the room
[19:17:40] *** lnj has left the room
[19:17:55] *** lnj has joined the room
[19:20:45] *** lnj has left the room
[19:20:49] *** lnj has joined the room
[19:28:25] *** Guus has left the room
[19:28:26] *** Guus has joined the room
[19:30:46] *** Guus has left the room
[19:36:39] *** Guus has joined the room
[19:44:42] *** jonas’ shows as "away"
[19:53:26] *** lnj shows as "away" and his status message is " (Abwesend wegen Untätigkeit für mehr als 5 Minuten)"
[19:57:22] *** lnj shows as "online"
[20:09:15] *** lnj shows as "online"
[20:11:15] *** Guus has left the room
[20:11:16] *** Guus has joined the room
[20:12:46] *** Guus has left the room
[20:18:00] *** Guus has joined the room
[20:30:31] *** Guus has left the room
[20:30:32] *** Guus has joined the room
[20:36:46] *** Guus has left the room
[20:45:34] *** lnj shows as "online"
[20:45:39] *** lnj has left the room
[20:46:00] *** lnj shows as "online"
[20:48:22] *** Guus has joined the room
[21:17:22] *** pep. has left the room
[21:17:25] *** pep. has joined the room
[21:18:14] *** lnj has left the room
[21:18:21] *** lnj shows as "online"
[21:19:09] *** lnj has left the room
[21:19:16] *** lnj has joined the room
[21:19:29] *** lnj shows as "online"
[21:28:34] *** SamWhited has left the room
[21:30:02] *** SamWhited shows as "online"
[21:30:59] *** SamWhited has left the room
[21:33:12] *** lnj shows as "online"
[21:33:22] *** lnj has left the room
[21:33:46] *** lnj shows as "online"
[22:07:48] *** lnj has left the room
[22:14:21] *** Guus has left the room
[22:14:23] *** Guus has joined the room
[22:15:46] *** Guus has left the room
[22:23:00] *** lnj has left the room
[22:27:13] *** Guus has joined the room
[22:39:46] *** Guus has left the room
[22:39:57] *** Guus has joined the room
[22:45:04] *** SamWhited shows as "online"