Thursday, December 22, 2011
interop@muc.xmpp.org
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             
http://wiki.xmpp.org/web/Verify | http://wiki.xmpp.org/web/Interop

[06:13:36] *** NYorker has joined the room
[06:21:21] *** NYorker has left the room
[07:37:03] *** Kev has joined the room
[07:37:05] *** Kev shows as "online"
[11:17:26] *** Kev shows as "away"
[13:28:56] *** Kev shows as "online"
[19:42:33] *** Neustradamus has left the room
[19:48:29] *** Neustradamus shows as "away"
[23:00:06] *** Kev has left the room