Wednesday, March 07, 2012
interop@muc.xmpp.org
March
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             
http://wiki.xmpp.org/web/Verify | http://wiki.xmpp.org/web/Interop

[07:44:21] *** Kev shows as "online"
[07:44:24] *** Kev shows as "online"
[08:08:05] *** Kev has left the room
[08:27:55] *** Kev shows as "online"
[08:27:55] *** Kev shows as "online"
[13:56:30] *** Kev has left the room
[13:57:35] *** Kev shows as "online"
[13:57:36] *** Kev shows as "online"
[14:33:11] *** Kev has left the room
[14:34:07] *** Kev shows as "online"
[14:34:08] *** Kev shows as "online"
[14:36:47] *** Neustradamus has left the room
[14:58:50] *** Neustradamus has joined the room
[15:42:42] *** stpeter has joined the room
[17:10:11] *** stpeter shows as "away" and his status message is "wandered off..."
[17:19:07] *** stpeter shows as "online"
[17:20:54] *** Kev has left the room
[17:26:33] *** Kev shows as "online"
[17:26:34] *** Kev shows as "online"
[17:29:00] *** Kev has left the room
[19:27:49] *** stpeter shows as "away" and his status message is "wandered off..."
[19:41:39] *** stpeter shows as "online"
[22:02:37] *** stpeter shows as "dnd" and his status message is "on a conference call"
[22:41:33] *** Kev shows as "away"
[22:45:30] *** stpeter shows as "online"
[23:13:29] *** stpeter shows as "xa" and his status message is "running an errand"