XSF logo XMPP Council - 2010-04-10


  1. Tobias has joined
  2. Tobias has left
  3. Kev has joined
  4. Kev has left
  5. Tobias has joined
  6. Tobias has left
  7. Tobias has joined
  8. Tobias has left
  9. Tobias has joined