XSF logo XMPP Council - 2010-08-22


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has left
 3. Kooda has joined
 4. Tobias has joined
 5. Tobias has left
 6. Tobias has joined
 7. Kooda has left
 8. Kooda has joined
 9. Tobias has left
 10. Kooda has left
 11. Kooda has joined
 12. Kooda has left
 13. Kooda has joined
 14. Kooda has left
 15. Kooda has joined
 16. Kooda has left
 17. Tobias has joined
 18. Tobias has left
 19. Tobias has left
 20. Tobias has left
 21. Kooda has joined
 22. Kooda has left
 23. Kooda has joined
 24. Kooda has left
 25. Kooda has joined
 26. Kooda has left
 27. Kooda has joined
 28. Kooda has left
 29. Tobias has left
 30. Tobias has joined
 31. Tobias has left