XSF logo XMPP Council - 2013-03-28


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. bear has joined
 5. bear has left
 6. bear has joined
 7. Tobias has left
 8. Tobias has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. jabberjocke has joined
 12. bear has left
 13. Tobias has left
 14. Tobias has joined
 15. Tobias has joined
 16. jabberjocke has left
 17. Tobias has joined
 18. Tobias has left
 19. Tobias has joined
 20. m&m has joined
 21. Tobias has left
 22. Tobias has joined
 23. Tobias has joined
 24. Tobias has joined
 25. stpeter has joined
 26. m&m has left
 27. Tobias has joined
 28. m&m has joined
 29. Tobias has joined
 30. m&m has left
 31. m&m has joined
 32. stpeter has left
 33. Tobias has left
 34. Tobias has joined
 35. Tobias has left
 36. Kev has left
 37. Tobias has joined
 38. Tobias has left
 39. Tobias has joined
 40. Tobias has left
 41. Tobias has joined
 42. stpeter has joined
 43. Tobias has left
 44. stpeter has left
 45. Tobias has left
 46. m&m has left
 47. m&m has joined
 48. m&m has left