XSF logo XMPP Council - 2013-07-20


  1. Tobias has left
  2. Tobias has joined
  3. Tobias has left
  4. Neustradamus has joined
  5. Tobias has joined