XSF logo XMPP Council - 2018-05-03


 1. daniel has joined
 2. Zash has left
 3. Zash has joined
 4. Zash has left
 5. Zash has joined
 6. vanitasvitae has left
 7. peter has left
 8. Zash has left
 9. Lance has left
 10. guus.der.kinderen has left
 11. SamWhited has left
 12. guus.der.kinderen has left
 13. guus.der.kinderen has left
 14. SamWhited has joined
 15. guus.der.kinderen has left
 16. SamWhited has left
 17. guus.der.kinderen has left
 18. SamWhited has joined
 19. SamWhited has left
 20. Zash has joined
 21. SamWhited has joined
 22. SamWhited has left
 23. guus.der.kinderen has left
 24. SamWhited has joined
 25. SamWhited has left
 26. Zash has left
 27. daniel has left
 28. daniel has joined
 29. SamWhited has joined
 30. SamWhited has left
 31. Dave has left
 32. guus.der.kinderen has left
 33. SamWhited has joined
 34. SamWhited has left
 35. guus.der.kinderen has left
 36. SamWhited has joined
 37. SamWhited has left
 38. SamWhited has joined
 39. guus.der.kinderen has left
 40. SamWhited has left
 41. SamWhited has joined
 42. guus.der.kinderen has left
 43. guus.der.kinderen has left
 44. SamWhited has left
 45. SamWhited has joined
 46. guus.der.kinderen has left
 47. jere has left
 48. jere has joined
 49. SamWhited has left
 50. SamWhited has joined
 51. guus.der.kinderen has left
 52. pep. has left
 53. SamWhited has left
 54. SamWhited has joined
 55. guus.der.kinderen has left
 56. SamWhited has left
 57. SamWhited has joined
 58. guus.der.kinderen has left
 59. SamWhited has left
 60. SamWhited has joined
 61. daniel has left
 62. SamWhited has left
 63. SamWhited has joined
 64. daniel has joined
 65. daniel has left
 66. jere has left
 67. jere has joined
 68. daniel has joined
 69. moparisthebest has left
 70. Tobias has left
 71. Tobias has joined
 72. jere has left
 73. jere has joined
 74. moparisthebest has left
 75. jere has left
 76. jere has joined
 77. ralphm has joined
 78. ralphm has left
 79. daniel has left
 80. daniel has joined
 81. guus.der.kinderen has left
 82. Tobias has joined
 83. Tobias has joined
 84. jere has left
 85. guus.der.kinderen has left
 86. ralphm has joined
 87. guus.der.kinderen has left
 88. guus.der.kinderen has left
 89. Dave has left
 90. Dave has left
 91. Dave has left
 92. ralphm has left
 93. guus.der.kinderen has left
 94. guus.der.kinderen has left
 95. guus.der.kinderen has left
 96. Kev has joined
 97. vanitasvitae has left
 98. Kev has left
 99. guus.der.kinderen has left
 100. Kev has joined
 101. guus.der.kinderen has left
 102. guus.der.kinderen has left
 103. Dave has left
 104. moparisthebest has joined
 105. Remko has joined
 106. guus.der.kinderen has left
 107. guus.der.kinderen has left
 108. guus.der.kinderen has left
 109. guus.der.kinderen has left
 110. Dave has left
 111. vanitasvitae has left
 112. Dave has left
 113. Dave has left
 114. Dave has left
 115. Dave has left
 116. Syndace has left
 117. Syndace has joined
 118. SamWhited has left
 119. Dave has left
 120. SamWhited has joined
 121. guus.der.kinderen has left
 122. Dave has left
 123. Dave has left
 124. guus.der.kinderen has left
 125. guus.der.kinderen has left
 126. guus.der.kinderen has left
 127. SamWhited has left
 128. Dave has left
 129. SamWhited has joined
 130. Dave has left
 131. Dave has left
 132. guus.der.kinderen has left
 133. Dave has left
 134. Dave has left
 135. Holger has left
 136. Dave has left
 137. Zash has joined
 138. Dave has left
 139. Dave has left
 140. guus.der.kinderen has left
 141. guus.der.kinderen has left
 142. guus.der.kinderen has left
 143. guus.der.kinderen has left
 144. guus.der.kinderen has left
 145. guus.der.kinderen has left
 146. Dave has left
 147. guus.der.kinderen has left
 148. guus.der.kinderen has left
 149. guus.der.kinderen has left
 150. moparisthebest has left
 151. moparisthebest has joined
 152. Zash has left
 153. Dave has left
 154. vanitasvitae has left
 155. moparisthebest has left
 156. moparisthebest has joined
 157. Zash has joined
 158. moparisthebest has left
 159. moparisthebest has joined
 160. Kev has left
 161. Kev has joined
 162. daniel has left
 163. daniel has joined
 164. daniel has left
 165. daniel has joined
 166. jere has joined
 167. Dave has left
 168. Dave has left
 169. Dave has left
 170. Dave has left
 171. Dave has left
 172. Dave has left
 173. guus.der.kinderen has left
 174. Dave has left
 175. guus.der.kinderen has left
 176. vanitasvitae has left
 177. daniel has left
 178. daniel has joined
 179. daniel has left
 180. daniel has joined
 181. daniel has left
 182. daniel has joined
 183. guus.der.kinderen has left
 184. guus.der.kinderen has left
 185. Dave has left
 186. guus.der.kinderen has left
 187. ralphm has joined
 188. jere has left
 189. jere has joined
 190. jere has left
 191. daniel has left
 192. daniel has joined
 193. jere has joined
 194. daniel has left
 195. daniel has joined
 196. Dave has left
 197. guus.der.kinderen has left
 198. Dave has left
 199. Dave has left
 200. guus.der.kinderen has left
 201. Dave has left
 202. jere has left
 203. Dave has left
 204. Dave has left
 205. daniel has left
 206. SamWhited has left
 207. Dave has left
 208. SamWhited has left
 209. Dave has left
 210. vanitasvitae has left
 211. Kev has left
 212. Dave has left
 213. SamWhited has left
 214. guus.der.kinderen has left
 215. guus.der.kinderen has left
 216. SamWhited has left
 217. daniel has left
 218. guus.der.kinderen has left
 219. Dave has left
 220. SamWhited has left
 221. SamWhited has left
 222. guus.der.kinderen has left
 223. SamWhited has joined
 224. guus.der.kinderen has left
 225. daniel has left
 226. guus.der.kinderen has left
 227. SamWhited has left
 228. jere has joined
 229. SamWhited has left
 230. SamWhited has left
 231. SamWhited has left
 232. daniel has left
 233. SamWhited has joined
 234. Dave has left
 235. Dave has left
 236. SamWhited has left
 237. Syndace has left
 238. SamWhited has joined
 239. peter has joined
 240. Syndace has joined
 241. guus.der.kinderen has left
 242. jere has left
 243. jere has joined
 244. guus.der.kinderen has left
 245. jere has left
 246. guus.der.kinderen has left
 247. SamWhited has left
 248. jere has joined
 249. SamWhited has joined
 250. vanitasvitae has left
 251. SamWhited has left
 252. SamWhited has joined
 253. SamWhited has left
 254. SamWhited has left
 255. daniel has left
 256. SamWhited has left
 257. daniel has left
 258. SamWhited has left
 259. SamWhited has left
 260. moparisthebest has left
 261. SamWhited has left
 262. vanitasvitae has left
 263. Remko has left
 264. SamWhited has left
 265. SamWhited has left
 266. SamWhited has left
 267. moparisthebest has joined
 268. moparisthebest has joined
 269. jere has joined
 270. SamWhited has left
 271. SamWhited has left
 272. SamWhited has joined
 273. Dave has left
 274. vanitasvitae has joined
 275. SamWhited has left
 276. SamWhited has left
 277. guus.der.kinderen has left
 278. SamWhited has left
 279. guus.der.kinderen has left
 280. guus.der.kinderen has left
 281. SamWhited has left
 282. guus.der.kinderen has left
 283. Dave has left
 284. jere has joined
 285. SamWhited has left
 286. SamWhited has left
 287. guus.der.kinderen has left
 288. daniel has left
 289. jere has left
 290. peter has left
 291. guus.der.kinderen has left
 292. SamWhited has left
 293. guus.der.kinderen has left
 294. SamWhited has left