XSF logo XMPP Council - 2019-01-19


 1. Tobias has joined
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. Tobias has joined
 5. lnj has left
 6. Zash has left
 7. oli has left
 8. oli has joined
 9. Tobias has left
 10. Tobias has joined
 11. oli has joined
 12. oli has joined
 13. oli has left
 14. oli has joined
 15. oli has left
 16. oli has joined
 17. oli has left
 18. oli has joined
 19. oli has left
 20. oli has joined
 21. oli has left
 22. oli has joined
 23. oli has left
 24. oli has joined
 25. oli has left
 26. oli has joined
 27. Guus has left
 28. labdsf has left
 29. labdsf has joined
 30. oli has joined
 31. Remko has joined
 32. labdsf has left
 33. labdsf has joined
 34. SouL has left
 35. lnj has joined
 36. labdsf has left
 37. labdsf has joined
 38. lnj has left
 39. lnj has joined
 40. SouL has joined
 41. Remko has left
 42. Remko has joined
 43. labdsf has left
 44. Tobias has left
 45. Remko has left
 46. labdsf has joined
 47. Tobias has joined
 48. labdsf has left
 49. labdsf has joined
 50. Remko has joined
 51. Tokodomo has joined
 52. Tokodomo has left
 53. labdsf has left
 54. labdsf has joined
 55. Zash has left
 56. SouL has left
 57. SouL has left
 58. SouL has joined
 59. labdsf has left
 60. SouL has left
 61. SouL has left
 62. SouL has left
 63. labdsf has joined
 64. lnj has left
 65. lnj has joined
 66. SouL has left
 67. labdsf has left
 68. vanitasvitae has left
 69. SouL has left
 70. labdsf has joined
 71. vanitasvitae has joined
 72. Zash has joined
 73. labdsf has joined
 74. SouL has left
 75. Ge0rG has left
 76. oli has joined
 77. SouL has left
 78. labdsf has left
 79. SouL has left
 80. labdsf has joined
 81. Ge0rG has left
 82. SouL has left
 83. Secretary has left
 84. Secretary has joined
 85. SouL has left
 86. oli has left
 87. oli has joined
 88. SouL has left
 89. SouL has left
 90. SouL has left
 91. SouL has left
 92. SouL has left
 93. Guus has left
 94. SouL has left
 95. SouL has left
 96. SouL has left
 97. SouL has left
 98. SouL has left
 99. labdsf has left
 100. labdsf has joined
 101. SouL has left
 102. SouL has left
 103. SouL has left
 104. SouL has left
 105. Tokodomo has joined
 106. Tokodomo has left
 107. SouL has left
 108. Guus has left
 109. SouL has left
 110. SouL has left
 111. SouL has left
 112. SouL has left
 113. SouL has left
 114. SouL has left
 115. oli has left
 116. oli has joined
 117. SouL has left
 118. SouL has left
 119. SouL has left
 120. labdsf has left
 121. SouL has left
 122. labdsf has joined
 123. SouL has left
 124. labdsf has joined
 125. oli has left
 126. oli has joined
 127. SouL has left
 128. labdsf has left
 129. labdsf has joined
 130. SouL has left
 131. labdsf has joined
 132. labdsf has joined
 133. SouL has left
 134. labdsf has joined
 135. SouL has left
 136. SouL has left
 137. oli has left
 138. oli has joined
 139. labdsf has left
 140. SouL has left
 141. labdsf has joined
 142. SouL has left
 143. labdsf has joined
 144. SouL has left
 145. labdsf has joined
 146. Kev has joined
 147. Kev has joined
 148. Kev has joined
 149. SouL has left
 150. SouL has left
 151. SouL has left
 152. Guus has left
 153. SouL has left
 154. SouL has left
 155. SouL has left
 156. SouL has left
 157. SouL has left
 158. SouL has left
 159. oli has left
 160. SouL has left
 161. oli has joined
 162. SouL has left
 163. SouL has left
 164. Tokodomo has joined
 165. Tokodomo has left
 166. SouL has left
 167. SouL has left
 168. lnj has left
 169. lnj has left
 170. labdsf has left
 171. labdsf has joined
 172. Ge0rG has left
 173. labdsf has left
 174. labdsf has joined
 175. labdsf has left
 176. labdsf has joined
 177. labdsf has left
 178. labdsf has joined