XMPP Service Operators - 2018-08-18


  1. yon

    @ping xiaoyu.net

  2. Maranda

    @ping

  3. Echo1

    Maranda: pong