XSF Discussion - 2010-05-18


 1. koski has joined

 2. Tobias has joined

 3. Tobias has left

 4. koski has left

 5. luca tagliaferri has joined

 6. Kev has joined

 7. petermount has joined

 8. Kev has left

 9. Tobias has joined

 10. petermount has left

 11. petermount has joined

 12. Nÿco has joined

 13. Nÿco has left

 14. Tobias has left

 15. petermount has left

 16. petermount has joined

 17. petermount has left

 18. petermount has joined

 19. Tobias has joined

 20. Kev has joined

 21. petermount has left

 22. Tobias has left

 23. jprieur has joined

 24. jprieur has left

 25. stpeter has joined

 26. Nÿco has joined

 27. Nÿco has left

 28. Neustradamus has joined

 29. Neustradamus has left

 30. luca tagliaferri has left

 31. Nÿco has joined

 32. Kev has left

 33. Tobias has joined

 34. Nÿco has left

 35. Tobias has left

 36. koski has joined

 37. Tobias has joined

 38. koski has left

 39. koski has joined

 40. stpeter has left

 41. Nÿco has joined

 42. Tobias has left

 43. Nÿco has left

 44. Kev has joined

 45. Kev has left