XSF Discussion - 2010-05-18


 1. koski has joined
 2. Tobias has joined
 3. Tobias has left
 4. koski has left
 5. luca tagliaferri has joined
 6. Kev has joined
 7. petermount has joined
 8. Kev has left
 9. Tobias has joined
 10. petermount has left
 11. petermount has joined
 12. Nÿco has joined
 13. Nÿco has left
 14. Tobias has left
 15. petermount has left
 16. petermount has joined
 17. petermount has left
 18. petermount has joined
 19. Tobias has joined
 20. Kev has joined
 21. petermount has left
 22. Tobias has left
 23. jprieur has joined
 24. jprieur has left
 25. stpeter has joined
 26. Nÿco has joined
 27. Nÿco has left
 28. Neustradamus has joined
 29. Neustradamus has left
 30. luca tagliaferri has left
 31. Nÿco has joined
 32. Kev has left
 33. Tobias has joined
 34. Nÿco has left
 35. Tobias has left
 36. koski has joined
 37. Tobias has joined
 38. koski has left
 39. koski has joined
 40. stpeter has left
 41. Nÿco has joined
 42. Tobias has left
 43. Nÿco has left
 44. Kev has joined
 45. Kev has left