XSF logo XSF Discussion - 2015-10-18


 1. dwd has left
 2. Tobias has joined
 3. dwd has left
 4. dwd has left
 5. dwd has left
 6. dwd has left
 7. dwd has left
 8. dwd has left
 9. intosi has joined
 10. dwd has left
 11. dwd has left
 12. dwd has left
 13. intosi has left
 14. intosi has joined
 15. dwd has left
 16. dwd has left
 17. dwd has left
 18. dwd has left
 19. dwd has left
 20. dwd has left
 21. dwd has left
 22. dwd has left
 23. dwd has left
 24. dwd has left
 25. dwd has left
 26. dwd has left
 27. dwd has left
 28. dwd has left
 29. dwd has left
 30. dwd has left
 31. dwd has left
 32. dwd has left
 33. dwd has left
 34. dwd has left
 35. dwd has left
 36. dwd has left
 37. dwd has left
 38. dwd has left
 39. dwd has left
 40. dwd has left
 41. dwd has left
 42. dwd has left
 43. dwd has left
 44. intosi has left
 45. intosi has joined
 46. dwd has left
 47. dwd has left
 48. dwd has left
 49. dwd has left
 50. intosi has left
 51. dwd has left
 52. dwd has left
 53. dwd has left
 54. dwd has left
 55. dwd has left
 56. dwd has left
 57. dwd has left
 58. dwd has left
 59. dwd has left
 60. dwd has left
 61. dwd has left
 62. dwd has left
 63. dwd has left
 64. dwd has left
 65. dwd has left
 66. dwd has left
 67. dwd has left
 68. intosi has joined
 69. dwd has left
 70. dwd has left
 71. dwd has left
 72. dwd has left
 73. Zash has joined
 74. arune has left
 75. dwd has left
 76. tim@boese-ban.de has left
 77. tim@boese-ban.de has joined
 78. dwd has left
 79. dwd has left
 80. dwd has left
 81. dwd has left
 82. dwd has left
 83. dwd has left
 84. dwd has left
 85. dwd has left
 86. ralphm has left
 87. ralphm has left
 88. dwd has left
 89. dwd has left
 90. dwd has left
 91. goffi has joined
 92. dwd has left
 93. dwd has left
 94. dwd has left
 95. intosi has left
 96. intosi has joined
 97. ralphm has left
 98. ralphm has left
 99. dwd has left
 100. ralphm has left
 101. dwd has left
 102. ralphm has left
 103. ralphm has left
 104. dwd has left
 105. dwd has left
 106. dwd has left
 107. dwd has left
 108. dwd has left
 109. dwd has left
 110. dwd has left
 111. ralphm has left
 112. ralphm has left
 113. dwd has left
 114. dwd has left
 115. dwd has left
 116. dwd has left
 117. dwd has left
 118. Zash has left
 119. Tobias has left
 120. souliane has joined
 121. Tobias has joined
 122. Alex has joined
 123. dwd has left
 124. dwd has left
 125. SamWhited has left
 126. SamWhited has joined
 127. SamWhited has left
 128. SamWhited has joined
 129. SamWhited has left
 130. SamWhited has joined
 131. SamWhited has left
 132. SamWhited has joined
 133. dwd has left
 134. Alex has left
 135. dwd has left
 136. dwd has left
 137. dwd has left
 138. dwd has left
 139. intosi has left
 140. intosi has joined
 141. dwd has left
 142. dwd has left
 143. intosi has left
 144. dwd has left
 145. intosi has joined
 146. xnyhps has left
 147. dwd has left
 148. xnyhps has left
 149. dwd has left
 150. intosi has left
 151. intosi has joined
 152. xnyhps has left
 153. dwd has left
 154. intosi has left
 155. intosi has joined
 156. dwd has left
 157. intosi has left
 158. intosi has joined
 159. intosi has left
 160. intosi has joined
 161. intosi has left
 162. SamWhited has left
 163. dwd has left
 164. Zash has joined
 165. arune has left
 166. dwd has left
 167. dwd has left
 168. dwd has left
 169. dwd has left
 170. Valérian has joined
 171. dwd has left
 172. Valérian has left
 173. Valérian has joined
 174. dwd has left
 175. dwd has left
 176. Zash has joined
 177. dwd has left
 178. dwd has left
 179. arty has joined
 180. dwd has left
 181. dwd has left
 182. ralphm has left
 183. arune has left
 184. dwd has left
 185. dwd has left
 186. Zash has left
 187. souliane has left
 188. Zash has left
 189. Zash has joined
 190. dwd has left
 191. daniel has left
 192. intosi has left
 193. intosi has joined
 194. intosi has left
 195. intosi has joined
 196. dwd has left
 197. dwd has left
 198. Valérian has left
 199. dwd has left
 200. dwd has left
 201. intosi has left
 202. intosi has joined
 203. intosi has left
 204. intosi has joined
 205. dwd has left
 206. SamWhited has left
 207. xnyhps has left
 208. xnyhps has joined
 209. xnyhps has left
 210. xnyhps has joined
 211. tim@boese-ban.de has joined
 212. dwd has left
 213. xnyhps has left
 214. xnyhps has joined
 215. intosi has left
 216. intosi has joined
 217. Zash has joined
 218. dwd has left
 219. Zash has joined
 220. goffi has left
 221. xnyhps has left
 222. dwd has left
 223. dwd has left
 224. intosi has left
 225. Zash has left
 226. Zash has joined
 227. Zash has joined
 228. dwd has left
 229. arty has left
 230. arty has joined
 231. dwd has left
 232. dwd has left
 233. dwd has left
 234. dwd has left
 235. dwd has left
 236. dwd has left
 237. SamWhited has left
 238. arune has left
 239. dwd has left
 240. dwd has left
 241. dwd has left
 242. dwd has left