XSF Discussion - 2022-06-27


 1. Tobias has left
 2. Tobias has joined
 3. marc0s has left
 4. marc0s has joined
 5. floretta has left
 6. floretta has joined
 7. kujiu has left
 8. BASSGOD has left
 9. eu has left
 10. anamulhaque has left
 11. anamulhaque has joined
 12. eu has joined
 13. BASSGOD has joined
 14. neshtaxmpp has left
 15. neshtaxmpp has joined
 16. neshtaxmpp has left
 17. neshtaxmpp has joined
 18. Vaulor has left
 19. Kev has joined
 20. stp has left
 21. marc0s has left
 22. marc0s has joined
 23. good-natured old robot has left
 24. good-natured old robot has joined
 25. eu has left
 26. eu has joined
 27. eu has left
 28. good-natured old robot has left
 29. good-natured old robot has joined
 30. Kev has left
 31. eu has joined
 32. eu has left
 33. eu has joined
 34. floretta has left
 35. Maranda[x] has left
 36. floretta has joined
 37. *IM* has joined
 38. andrey.g has left
 39. neshtaxmpp has left
 40. neshtaxmpp has joined
 41. anamulhaque has left
 42. anamulhaque has joined
 43. Kev has joined
 44. Kev has left
 45. Steve Kille has left
 46. Steve Kille has joined
 47. floretta has left
 48. djorz has left
 49. pasdesushi has left
 50. floretta has joined
 51. anamulhaque has left
 52. anamulhaque has joined
 53. larma has left
 54. stp has joined
 55. anamulhaque has left
 56. anamulhaque has joined
 57. Menel has left
 58. inky has left
 59. floretta has left
 60. anamulhaque has left
 61. anamulhaque has joined
 62. stp has left
 63. adiaholic has joined
 64. floretta has joined
 65. BASSGOD has left
 66. Kev has joined
 67. anamulhaque has left
 68. anamulhaque has joined
 69. Kev has left
 70. anamulhaque has left
 71. anamulhaque has joined
 72. Maranda[x] has joined
 73. marc0s has left
 74. adiaholic has left
 75. adiaholic has joined
 76. konstantinos has joined
 77. marc0s has joined
 78. anamulhaque has left
 79. anamulhaque has joined
 80. BASSGOD has joined
 81. anamulhaque has left
 82. anamulhaque has joined
 83. Kev has joined
 84. floretta has left
 85. floretta has joined
 86. anamulhaque has left
 87. anamulhaque has joined
 88. Kev has left
 89. anamulhaque has left
 90. anamulhaque has joined
 91. adiaholic has left
 92. adiaholic has joined
 93. Alex has left
 94. Alex has joined
 95. anamulhaque has left
 96. anamulhaque has joined
 97. Seve has joined
 98. Kev has joined
 99. anamulhaque has left
 100. anamulhaque has joined
 101. marc0s has left
 102. marc0s has joined
 103. Kev has left
 104. Menel has joined
 105. arcxi has left
 106. arcxi has joined
 107. Vaulor has joined
 108. anamulhaque has left
 109. Tobias has left
 110. Tobias has joined
 111. emus has joined
 112. matkor has joined
 113. atomicwatch has joined
 114. sebastian has joined
 115. floretta has left
 116. adiaholic has left
 117. Kev has joined
 118. adiaholic has joined
 119. karoshi has joined
 120. floretta has joined
 121. Sam has left
 122. Yagiza has joined
 123. Sam has joined
 124. pablo has joined
 125. Kev has left
 126. marc0s has left
 127. marc0s has joined
 128. matkor has left
 129. anamulhaque has joined
 130. marc0s has left
 131. marc0s has joined
 132. marc0s has left
 133. marc0s has joined
 134. marc0s has left
 135. marc0s has joined
 136. wurstsalat has joined
 137. jgart has left
 138. msavoritias has joined
 139. larma has joined
 140. marc0s has left
 141. marc0s has joined
 142. marc0s has left
 143. marc0s has joined
 144. marc0s has left
 145. marc0s has joined
 146. karoshi has left
 147. Kev has joined
 148. Sam has left
 149. mario has joined
 150. anamulhaque has left
 151. marc0s has left
 152. marc0s has joined
 153. marc0s has left
 154. marc0s has joined
 155. marc0s has left
 156. marc0s has joined
 157. marc0s has left
 158. marc0s has joined
 159. Paganini has left
 160. karoshi has joined
 161. MattJ has joined
 162. marc0s has left
 163. marc0s has joined
 164. marc0s has left
 165. marc0s has joined
 166. marc0s has left
 167. marc0s has joined
 168. marc0s has left
 169. marc0s has joined
 170. Titi has joined
 171. Sam has joined
 172. gooya has joined
 173. anamulhaque has joined
 174. marc0s has left
 175. marc0s has joined
 176. Kev has left
 177. marc0s has left
 178. marc0s has joined
 179. rebeld22 has left
 180. Maranda[x] has left
 181. marc0s has left
 182. marc0s has joined
 183. chipmnk has left
 184. chipmnk has joined
 185. anamulhaque has left
 186. debacle has joined
 187. Kev has joined
 188. Maranda[x] has joined
 189. Kev has left
 190. anamulhaque has joined
 191. Apollo has left
 192. anamulhaque has left
 193. pablo has left
 194. adiaholic has left
 195. eab has joined
 196. massivebox has left
 197. anamulhaque has joined
 198. Sam has left
 199. Apollo has joined
 200. adiaholic has joined
 201. neshtaxmpp has left
 202. SteveF has joined
 203. anamulhaque has left
 204. Kev has joined
 205. raucao has left
 206. raucao has joined
 207. Maranda[x] has left
 208. Fishbowler has left
 209. Fishbowler has joined
 210. adiaholic has left
 211. adiaholic has joined
 212. Kev has left
 213. gooya has left
 214. gooya has joined
 215. Daniel has joined
 216. Maranda[x] has joined
 217. lskdjf has joined
 218. Tim R has joined
 219. adiaholic has left
 220. stp has joined
 221. adiaholic has joined
 222. Kev has joined
 223. massivebox has joined
 224. debacle has left
 225. stp has left
 226. Sam has joined
 227. Mikaela has joined
 228. debacle has joined
 229. Andrzej has joined
 230. Steve Kille has left
 231. harry837374884 has joined
 232. Steve Kille has joined
 233. Dele Olajide has joined
 234. Wojtek has joined
 235. xnamed has joined
 236. Tim R has left
 237. Tim R has joined
 238. gooya has left
 239. gooya has joined
 240. Mikaela has left
 241. Mikaela has joined
 242. Mikaela has left
 243. chipmnk has left
 244. chipmnk has joined
 245. adiaholic has left
 246. *IM* has left
 247. adiaholic has joined
 248. goffi has joined
 249. xecks has left
 250. xecks has joined
 251. adiaholic has left
 252. debacle has left
 253. debacle has joined
 254. adiaholic has joined
 255. harry837374884 has left
 256. anamulhaque has joined
 257. djorz has joined
 258. harry837374884 has joined
 259. gooya has left
 260. gooya has joined
 261. Sam has left
 262. anamulhaque has left
 263. Alastair Hogge has left
 264. Alastair Hogge has joined
 265. Menel has left
 266. *IM* has joined
 267. kujiu has joined
 268. phoebos has joined
 269. *IM* has left
 270. phoebos has left
 271. matkor has joined
 272. djorz has left
 273. anamulhaque has joined
 274. djorz has joined
 275. konstantinos has left
 276. floretta has left
 277. derdaniel has joined
 278. anamulhaque has left
 279. neshtaxmpp has joined
 280. stp has joined
 281. anamulhaque has joined
 282. tfc has left
 283. floretta has joined
 284. anamulhaque has left
 285. jinxd has joined
 286. pasdesushi has joined
 287. jinxd has left
 288. Andrzej has left
 289. antranigv has left
 290. neshtaxmpp has left
 291. neshtaxmpp has joined
 292. Andrzej has joined
 293. konstantinos has joined
 294. harry837374884 has left
 295. matkor has left
 296. Tim R has left
 297. Tim R has joined
 298. harry837374884 has joined
 299. uhoreg has left
 300. Half-Shot has left
 301. homebeach has left
 302. Matthew has left
 303. Half-Shot has joined
 304. Matthew has joined
 305. homebeach has joined
 306. uhoreg has joined
 307. marc0s has left
 308. marc0s has joined
 309. good-natured old robot has left
 310. good-natured old robot has joined
 311. larma has left
 312. Apollo has left
 313. Apollo has joined
 314. Sam has joined
 315. lskdjf has left
 316. chipmnk has left
 317. chipmnk has joined
 318. good-natured old robot has left
 319. good-natured old robot has joined
 320. pep. has left
 321. antranigv has joined
 322. pep. has joined
 323. matkor has joined
 324. anamulhaque has joined
 325. good-natured old robot has left
 326. good-natured old robot has joined
 327. anamulhaque has left
 328. konstantinos has left
 329. good-natured old robot has left
 330. good-natured old robot has joined
 331. konstantinos has joined
 332. larma has joined
 333. djorz has left
 334. larma has left
 335. larma has joined
 336. lskdjf has joined
 337. Daniel has left
 338. good-natured old robot has left
 339. good-natured old robot has joined
 340. pasdesushi has left
 341. massivebox has left
 342. Andrzej has left
 343. emus has left
 344. pasdesushi has joined
 345. good-natured old robot has left
 346. good-natured old robot has joined
 347. anamulhaque has joined
 348. massivebox has joined
 349. Andrzej has joined
 350. antranigv has left
 351. anamulhaque has left
 352. Wojtek has left
 353. Wojtek has joined
 354. good-natured old robot has left
 355. good-natured old robot has joined
 356. ralphm has joined
 357. djorz has joined
 358. Wojtek has left
 359. good-natured old robot has left
 360. good-natured old robot has joined
 361. Maranda[x] has left
 362. Maranda[x] has joined
 363. massivebox has left
 364. anamulhaque has joined
 365. marc0s has left
 366. marc0s has joined
 367. adiaholic has left
 368. adiaholic has joined
 369. marc0s has left
 370. marc0s has joined
 371. anamulhaque has left
 372. antranigv has joined
 373. anamulhaque has joined
 374. marc0s has left
 375. marc0s has joined
 376. Wojtek has joined
 377. anamulhaque has left
 378. anamulhaque has joined
 379. floretta has left
 380. floretta has joined
 381. pasdesushi has left
 382. papatutuwawa has joined
 383. Wojtek has left
 384. inky has joined
 385. pasdesushi has joined
 386. Tim R has left
 387. Tim R has joined
 388. Tim R has left
 389. Tim R has joined
 390. anamulhaque has left
 391. Tim R has left
 392. Tim R has joined
 393. anamulhaque has joined
 394. good-natured old robot has left
 395. good-natured old robot has joined
 396. Daniel has joined
 397. *IM* has joined
 398. Menel has joined
 399. *IM* has left
 400. *IM* has joined
 401. Dele Olajide has left
 402. floretta has left
 403. debacle has left
 404. anamulhaque has left
 405. Wojtek has joined
 406. Dele Olajide has joined
 407. floretta has joined
 408. harry837374884 has left
 409. Tim R has left
 410. Tim R has joined
 411. anamulhaque has joined
 412. good-natured old robot has left
 413. good-natured old robot has joined
 414. Andrzej has left
 415. anamulhaque has left
 416. marc0s has left
 417. marc0s has joined
 418. debacle has joined
 419. harry837374884 has joined
 420. good-natured old robot has left
 421. good-natured old robot has joined
 422. djorz has left
 423. djorz has joined
 424. djorz has left
 425. djorz has joined
 426. djorz has left
 427. djorz has joined
 428. djorz has left
 429. djorz has joined
 430. djorz has left
 431. emus has joined
 432. djorz has joined
 433. djorz has left
 434. djorz has joined
 435. djorz has left
 436. djorz has joined
 437. debacle has left
 438. debacle has joined
 439. anamulhaque has joined
 440. sebastian has left
 441. anamulhaque has left
 442. tfc has joined
 443. Alex has left
 444. Alex has joined
 445. marc0s has left
 446. marc0s has joined
 447. marc0s has left
 448. marc0s has joined
 449. papatutuwawa has left
 450. marc0s has left
 451. marc0s has joined
 452. debacle has left
 453. harry837374884 has left
 454. debacle has joined
 455. Alex has left
 456. Alex has joined
 457. floretta has left
 458. floretta has joined
 459. Tim R has left
 460. Tim R has joined
 461. BASSGOD has left
 462. BASSGOD has joined
 463. adiaholic has left
 464. Maranda[x] has left
 465. Maranda[x] has joined
 466. adiaholic has joined
 467. marc0s has left
 468. marc0s has joined
 469. good-natured old robot has left
 470. good-natured old robot has joined
 471. anamulhaque has joined
 472. gooya has left
 473. gooya has joined
 474. anamulhaque has left
 475. anamulhaque has joined
 476. Paganini has joined
 477. rebeld22 has joined
 478. Andrzej has joined
 479. harry837374884 has joined
 480. Wojtek has left
 481. Wojtek has joined
 482. mjk has left
 483. floretta has left
 484. floretta has joined
 485. Andrzej has left
 486. Andrzej has joined
 487. good-natured old robot has left
 488. good-natured old robot has joined
 489. floretta has left
 490. matkor has left
 491. papatutuwawa has joined
 492. mjk has joined
 493. anamulhaque has left
 494. anamulhaque has joined
 495. Tim R has left
 496. marc0s has left
 497. marc0s has joined
 498. debacle has left
 499. Andrzej has left
 500. massivebox has joined
 501. neshtaxmpp has left
 502. neshtaxmpp has joined
 503. SteveF has left
 504. gooya has left
 505. gooya has joined
 506. papatutuwawa has left
 507. harry837374884 has left
 508. harry837374884 has joined
 509. massivebox has left
 510. derdaniel has left
 511. lovetox message retraction is complicated
 512. Mikaela has joined
 513. lovetox if it only were client to client, it would be more of a user choice
 514. Link Mauve It is client to client though.
 515. good-natured old robot has left
 516. good-natured old robot has joined
 517. lovetox nope not if the server supports it
 518. lovetox then suddenly its not the clients choice anymore, rather the server decides which messages it deletes from MAM and in what timeframe
 519. Zash server support is optional tho?
 520. lovetox and it gets more complicated, if client and servers have different timeframes etc
 521. lovetox actually my first idea is to remove server support for that
 522. lovetox like i dont see why we would need that
 523. Dele Olajide has left
 524. lovetox its also weird to let a remote instance controle messages in your server archive
 525. Dele Olajide has joined
 526. Andrzej has joined
 527. Link Mauve lovetox, the reason for server to be optionally involved, is if it wants to actually remove the messages from the archive, instead of keeping them forever alongside the retraction.
 528. lovetox but you cant choose Link Mauve ...
 529. lovetox if the server supports it, i send you 50 retractions, the server will not ask you if you want them gone from the archive
 530. lovetox they are just gone
 531. Guus has joined
 532. Guus Did the jabber.org cert expire?
 533. Zash It did
 534. good-natured old robot has left
 535. adiaholic has left
 536. Link Mauve lovetox, the server admin wanted that.
 537. Link Mauve If not they wouldn’t have enabled it.
 538. gooya has left
 539. gooya has joined
 540. lovetox and which server admin would make that decision?! and why?
 541. floretta has joined
 542. Zash the ones who enable every module they can find?
 543. mario has left
 544. debacle has joined
 545. tfc has left
 546. adiaholic has joined
 547. Dele Olajide has left
 548. antranigv has left
 549. mdosch has left
 550. mario has joined
 551. clouded has left
 552. mdosch has joined
 553. marc0s has left
 554. marc0s has joined
 555. APach has joined
 556. matkor has joined
 557. Steve Kille has left
 558. Dele Olajide has joined
 559. moparisthebest only the ones that make the checkmark green or the % go up !
 560. clouded has joined
 561. clouded has left
 562. clouded has joined
 563. antranigv has joined
 564. antranigv has left
 565. Steve Kille has joined
 566. wurstsalat let me tell you about XEP-0258 and that green check mark in Gajim ;)
 567. clouded has left
 568. neshtaxmpp has left
 569. neshtaxmpp has joined
 570. clouded has joined
 571. clouded has left
 572. Patiga has left
 573. derdaniel has joined
 574. clouded has joined
 575. Patiga has joined
 576. *IM* has left
 577. antranigv has joined
 578. pablo has joined
 579. clouded has left
 580. clouded has joined
 581. clouded has left
 582. good-natured old robot has joined
 583. pasdesushi has left
 584. clouded has joined
 585. Apollo has left
 586. pasdesushi has joined
 587. neshtaxmpp has left
 588. neshtaxmpp has joined
 589. xnamed has left
 590. APach has left
 591. Daniel has left
 592. APach has joined
 593. neshtaxmpp has left
 594. moparisthebest oh... oh no https://quicwg.org/quic-v2/draft-ietf-quic-v2.html
 595. moparisthebest actually it's fine, just trying valiantly to avoid middleboxes breaking everything in the future... good luck
 596. Dele Olajide has left
 597. neshtaxmpp has joined
 598. antranigv has left
 599. mario has left
 600. adiaholic has left
 601. adiaholic has joined
 602. jjrh has left
 603. jjrh has joined
 604. bean has joined
 605. xnamed has joined
 606. bean has left
 607. gooya has left
 608. gooya has joined
 609. Apollo has joined
 610. good-natured old robot has left
 611. good-natured old robot has joined
 612. bean has joined
 613. matkor has left
 614. matkor has joined
 615. Andrzej has left
 616. good-natured old robot has left
 617. good-natured old robot has joined
 618. matkor has left
 619. adiaholic has left
 620. gooya has left
 621. gooya has joined
 622. good-natured old robot has left
 623. good-natured old robot has joined
 624. adiaholic has joined
 625. good-natured old robot has left
 626. good-natured old robot has joined
 627. antranigv has joined
 628. adiaholic has left
 629. good-natured old robot has left
 630. good-natured old robot has joined
 631. pablo has left
 632. Apollo has left
 633. papatutuwawa has joined
 634. Maranda has left
 635. brunrobe has left
 636. Mjolnir Archon has left
 637. adiaholic has joined
 638. good-natured old robot has left
 639. good-natured old robot has joined
 640. good-natured old robot has left
 641. karoshi has left
 642. good-natured old robot has joined
 643. antranigv has left
 644. adiaholic has left
 645. antranigv has joined
 646. harry837374884 has left
 647. antranigv has left
 648. antranigv has joined
 649. antranigv has left
 650. anamulhaque has left
 651. anamulhaque has joined
 652. adiaholic has joined
 653. karoshi has joined
 654. adiaholic has left
 655. Wojtek has left
 656. harry837374884 has joined
 657. anamulhaque has left
 658. atomicwatch has left
 659. atomicwatch has joined
 660. mjk has left
 661. mjk has joined
 662. singpolyma has left
 663. mjk has left
 664. mjk has joined
 665. Apollo has joined
 666. good-natured old robot has left
 667. good-natured old robot has joined
 668. marc0s has left
 669. marc0s has joined
 670. singpolyma has joined
 671. Tim R has joined
 672. millesimus has left
 673. anamulhaque has joined
 674. millesimus has joined
 675. SteveF has joined
 676. SteveF has left
 677. anamulhaque has left
 678. Mikaela has left
 679. harry837374884 has left
 680. bean has left
 681. mario has joined
 682. Maranda[x] has left
 683. Mjolnir Archon has joined
 684. brunrobe has joined
 685. Maranda has joined
 686. Ray22 has joined
 687. tfc has joined
 688. tfc has left
 689. adiaholic has joined
 690. anamulhaque has joined
 691. msavoritias has left
 692. Ray22 has left
 693. anamulhaque has left
 694. Tim R has left
 695. adiaholic has left
 696. marc0s has left
 697. marc0s has joined
 698. marc0s has left
 699. marc0s has joined
 700. pablo has joined
 701. Maranda[x] has joined
 702. marc0s has left
 703. marc0s has joined
 704. marc0s has left
 705. marc0s has joined
 706. marc0s has left
 707. marc0s has joined
 708. Alex has left
 709. good-natured old robot has left
 710. good-natured old robot has joined
 711. marc0s has left
 712. marc0s has joined
 713. marc0s has left
 714. marc0s has joined
 715. good-natured old robot has left
 716. good-natured old robot has joined
 717. marc0s has left
 718. marc0s has joined
 719. marc0s has left
 720. marc0s has joined
 721. marc0s has left
 722. marc0s has joined
 723. atomicwatch has left
 724. papatutuwawa has left
 725. derdaniel has left
 726. Yagiza has left
 727. pablo has left
 728. marc0s has left
 729. marc0s has joined
 730. konstantinos has left
 731. marc0s has left
 732. marc0s has joined
 733. mario has left
 734. L29Ah has joined
 735. marc0s has left
 736. marc0s has joined
 737. marc0s has left
 738. marc0s has joined
 739. Titi has left
 740. marc0s has left
 741. marc0s has joined
 742. Tobias has left
 743. Tobias has joined
 744. atomicwatch has joined
 745. Vaulor has left
 746. jcbrand has left
 747. floretta has left
 748. floretta has joined
 749. karoshi has left
 750. anamulhaque has joined
 751. wurstsalat has left
 752. good-natured old robot has left
 753. good-natured old robot has joined
 754. Seve has left
 755. BASSGOD has left
 756. BASSGOD has joined
 757. lskdjf has left
 758. debacle has left
 759. marc0s has left
 760. adiaholic has joined
 761. marc0s has joined
 762. *IM* has joined
 763. adiaholic has left
 764. anamulhaque has left
 765. Tobias has left
 766. Tobias has joined
 767. goffi has left
 768. BASSGOD has left
 769. anamulhaque has joined
 770. anamulhaque has left
 771. anamulhaque has joined
 772. BASSGOD has joined
 773. djorz has left
 774. jcbrand has joined
 775. goffi has joined